แนวทางการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้แต่ง

  • นภัทร ภักดีสรวิชญ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

คำสำคัญ:

รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร (สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ), การบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบบูรณาการทั้งระบบอย่างครบวงจร

บทคัดย่อ

บทความมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร (สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ของประเทศไทย ประกอบด้วย (1) การยางแห่งประเทศไทย (2) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (3) องค์การคลังสินค้า (4) องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (5) องค์การสะพานปลา โดยการศึกษาเอกสารข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องรูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท เวียดนาม เซ้าท์เทิร์น ฟู้ด จำกัด (ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) และองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทย ได้แก่  บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจรของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่เหมือนกับภาคเอกชนของทั้งในและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดควรมี 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ (1) ระดับต้นน้ำ ได้แก่ การศึกษาวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ปริมาณสินค้า การผลิตและเพิ่มปริมาณสินค้าเกษตร (2) ระดับกลางน้ำ ได้แก่ การจัดเก็บรักษา การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่า (3) ระดับปลายน้ำ ได้แก่ การพัฒนาวิเคราะห์ระบบผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตร ธุรกิจต่อเนื่องและนวัตกรรมสินค้าเกษตร การขนส่งและกระจายสินค้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาพัฒนาร่วมกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกภาคส่วนขององค์กรภาครัฐ ซึ่งส่งผลทำให้องค์การภาครัฐดังกล่าวมีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบและครบวงจร และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่รัฐวิสาหกิจ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29