การอ้างอิงแบบ APA

สำหรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ จะใช้การอ้างอิง แบบ APA เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยหากเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ (TH SarabunPSK 16 Point ตัวหนา) (เฉพาะที่ปรากฏในบทความเท่านั้น และอ้างอิงถูกต้องตามหลักเกณฑ์)

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่ พิมพ์ : สำนักพิมพ์. (TH SarabunPSK 14 Point).

เช่น 

Blomgren , L. B. & O’Leary, R.,  (2008).  Big Ideas in Collaborative Public Management.  New York: Routledge.

Johnes, G., & Johnes, J.  (2004).  International Handbook on the Economics of Education. 

  Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar.

 

หมายเหตุ ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา เช่น

(Jo, 2021)

(Blomgren & Johnes, 2021)

(Johnes et al., 2021)

หรือ Johnes et al (2021) ได้ศึกษาถึง ................................................................................................................

………………………………………………………………….…………………………………………………................……………………………