การส่งบทความ

วารสารนี้ยังไม่เปิดรับบทความ ในช่วงเวลานี้

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการจัดการ หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน และเป็นบทความที่ทันสมัย ไม่ล้าสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยกำหนดจำนวนหน้าบทความ 8-15 หน้า
 • ผู้วิจัย หรือผู้ส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ให้ส่งไฟล์อยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร Microsoft Word พร้อมทั้งแบบขอเสนอส่งบทความ เข้าระบบการส่งบทความออนไลน์
 • ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ต้องชำระค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ลงวารสาร โดยสำหรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ บทความละ 3,000 บาท โดยจะชำระเงินเมื่อบทความผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว
 • ทางวารสารขอจำกัดสิทธิ์ในการขอลงบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับละ 1 บทความ ต่อ 1 ท่าน และขอจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ท่านลงตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่อง 2 ฉบับติดต่อกัน (รวมกับบทความที่ท่านมีชื่อร่วมด้วย)
 • บทความวิจัย และบทความวิชาการจะต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน จากโปรแกรม CopyCatch ของระบบ thaijo และมีค่าความซ้ำซ้อนไม่มากกว่า 10%
 • ผู้วิจัย หรือผู้เขียน จะต้องจัดรูปแบบบทความตามที่วารสารกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งในระบบออนไลน์ ถ้ากองบรรณาธิการตรวจสอบพบความบกพร่องของบทความ ทางวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบทความของท่านเลยโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
 • การทำงานของระบบวารสารออนไลน์ ทางวารสารจะติดต่อและแจ้งข้อความต่าง ๆ ผ่านกล่องข้อความในระบบส่งบทความออนไลน์ หรืออีเมล หรือเบอร์โทรของท่านที่ได้กรอกเข้าสู่ระบบเป็นหลัก ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบกล่องจดหมายของท่านว่าได้รับข้อความของวารสารหรือไม่ และหากไม่ได้รับข้อความใด ๆ หลังจากส่งบทความนี้ (บางครั้งอาจอยู่ใน spam mail) ติดต่อที่ management_ms@hotmail.com หรือเบอร์โทร 035-322-085
 • กรุณาให้ชื่อ-สกุล/สังกัด/เบอร์โทร/อีเมลของท่านให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจากทางวารสาร และท่านจะไม่พลาดจากการติดต่อจากวารสาร
 • เมื่อบทความของท่านได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ แล้ว วารสารจะนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิในการ Peer Review (Double-Blind) จำนวน 3 ท่าน และส่งกลับผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้วิจัย โดยต้องทำการแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะกลับมาที่วารสาร และผ่านการตรวจสอบการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบรรณาธิการแล้ว ท่านถึงจะได้ท่านจะได้รับใบตอบรับการเผยแพร่จากวารสาร และเผยแพร่บทความในวารสารฉบับที่ทางวารสารแจ้งในใบตอบรับ

คำแนะนำผู้แต่ง

สมัครสมาชิกในระบบออนไลน์วารสาร (คลิก)

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

- แบบฟอร์มบทความวิชาการ (Academic Article) (Download)
- แบบฟอร์มบทความวิจัย (Research Article) (Download)
- แบบเสนอส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย (Download)

 

ค่าลงทะเบียนของผู้นำเสนอบทความ

 • สำหรับบทความวิชาการและบทความวิจัย บทความละ 3,000 บาท
 • โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์)
 • เลขที่บัญชี 478-4-34234-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดเจ้าพรหม
 • นำส่งสำเนาใบโอนเงิน ที่ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน
 • ส่งมาที่ Email : MSARUJournal@gmail.com โทรศัพท์ 035-322-085 โทรสาร 035-322-085 มือถือ 080-9020953

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมลที่ระบุภายในเว็บไซต์ของวารสารนี้ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้น และไม่สามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดหรือเพื่อบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุ