ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ZPELL ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • อัญชลี เยาวราช สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซื้อ, ห้างสรรพสินค้า ZPELL

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ZPELL ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลในการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและมีการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ZPELL จำนวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้นั้นผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) มีผลการวิจัย คือการทดสอบด้วยสถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ZPELL อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ZPELL คือ สินค้าที่ผู้บริโภคนิยมมาซื้อที่ห้างสรรพสินค้า ZPELL คือ ของกินของใช้ทั้งที่เป็นของสดและของแห้ง มีสาเหตุของการมาซื้อสินค้าในห้าง ZPELL คือ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายและทันสมัย และน้อยที่สุดคือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า  ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ตัวเอง มีจำนวนเงินที่ใช้จ่ายต่อครั้งเฉลี่ย 500 บาทและมีความถี่มาซื้อสินค้า 4 ครั้งต่อเดือน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29