เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

บทบรรณาธิการ

สุภินดา รัตนตั้งตระกูล

ภาษาและอารมณ์ความรู้สึกในสถานการณ์การระบาดโควิด 19 : การศึกษาคลังข้อมูลภาษา

จันทิมา อังคพณิชกิจ, โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน, สุธาสินี ปิยพสุนทรา

1-32

ความสำคัญของวิชาการฝึกงานต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางพฤติกรรมนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

พัชราพร แก้วกฤษฎางค์, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์

288-309

ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะของผู้บริโภคอาหารในสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์, สมิตานัน ควรศิริ, กุลขนิษฐ์ ธนภัทรศิริโชติ

481-511

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี? ผลกระทบของความกตัญญูและผู้มีบุญคุณที่มีต่อความตั้งใจในการรับสินบน

มนัญชัย วัฒนะกิจ, อัธป์ เฝ้าอาจ, วรวี พรสิริภักดี, ณัทพร พรหมแย้ม, ภาวัน แจ้งสว่าง, พัฒนกิจ ชอบทำกิจ

512-527