ติดต่อ

บรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

+6626965649

+66640427578

----------------------------------

Editor in chief, Journal of Liberal Arts

Faculty of Liberals Arts, Thammasat University

99 Moo 18, Paholyothin Highway

Klong Luang, Pathumthani 12120

Thailand

+6626965649

+66640427578

ผู้รับผิดชอบหลัก

Associate Professor Dr. Sirajit Dejamonchai
เบอร์โทรศัพท์ +6626965649

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Ms.Chularat Promrat
เบอร์โทรศัพท์ +6626965649