เป้าหมายและขอบเขต

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Thammasat University) เป็นวารสารทางวิชาการที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่ มานุษยวิทยา การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรรณารักษศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยาและสังคมศาสตร์

 

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น โดยอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ

 

การประเมินคุณภาพบทความ

บทความที่เสนอขอตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน / จำนวน 2 คน กรณีเป็นบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer-reviews)

 

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม โดยตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ ทั้งนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบตีพิมพ์ให้เหลือเพียงรูปแบบเดียวคือการตีพิมพ์ออนไลน์เท่านั้น

 

เจ้าของ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ISSN

1513-9131 (รูปเล่ม)

2672-9814 (ออนไลน์)