ที่ปรึกษา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิริกาญจน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์        

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์สีปาน ทรัพย์ทอง

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร          

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยันติ์ ปานเล่ห์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย