ที่ปรึกษา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิริกาญจน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพย์ ทวยเจริญ           

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร          

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยันติ์ ปานเล่ห์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย