Announcements

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

2021-11-08

ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีมติให้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 สำหรับบทความที่ submit ผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

2. ผู้เขียนบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ เมื่อบทความได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาคุณภาพในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว ตามอัตรา ดังนี้


   2.1 ผู้นิพนธ์ที่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        2.1.1 นักศึกษา                                                                          บทความละ 1,500 บาท
        2.1.2 คณาจารย์หรือบุคลากร                                                       บทความละ 2,000 บาท


  2.2 ผู้นิพนธ์ที่มิได้สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        บทความละ 3,500 บาท

3. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ดังกล่าวมาแล้ว ผู้เขียนไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

เมื่อบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพในเบื้องต้นแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการโอนเงินให้ผู้เขียนทราบทางกระทู้ของบทความ

ผลประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4

2020-01-14

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4 ซึ่งวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เขียนในฐานะผู้ผลิตผลงานคุณภาพ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบทความ ซึ่งทุกท่านได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเสมอมา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

กองบรรณาธิการกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์

2019-07-16

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ โดยคลอบคลุมเนื้อหาด้านภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ปรัชญา  การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์  จิตวิทยา มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดการจัดเตรียมบทความ ได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/issue/view/3690

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0-2696-5649