ข่าวประกาศ

ผลประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4

2020-01-14

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4 ซึ่งวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เขียนในฐานะผู้ผลิตผลงานคุณภาพ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบทความ ซึ่งทุกท่านได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเสมอมา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

กองบรรณาธิการกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์

2019-07-16

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย ส่งผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ โดยคลอบคลุมเนื้อหาด้านภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ ปรัชญา  การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์  จิตวิทยา มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดการจัดเตรียมบทความ ได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/issue/view/3690

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0-2696-5649