เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ต้นฉบับบทความที่ส่งมานี้ ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์มาก่อน หรือกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารฉบับอื่นๆ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานตีพิมพ์ที่ผ่านมาของผู้เขียน
  • เป็นบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต (aim and scope) ของวารสาร
  • บทความมีความยาว 10-30 หน้า ขนาด B5 มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศอื่น และภาษาอังกฤษความยาวอย่างละไม่เกิน 300 คำ
  • เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ
  • เป็นบทความที่เขียนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ (ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาตรวจภาษาเสียก่อน)
  • ผู้เขียนได้จัดเตรียมบทความในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word Document (.doc / .docx) และ .pdf
  • ผู้เขียนได้จัดเตรียมต้นฉบับตามแนวทางของวารสารศิลปศาสตร์ ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ "คำแนะนำผู้แต่ง"

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือผู้เขียนศึกษารายละเอียดก่อนการจัดทำต้นฉบับบทความ ดังนี้

1. เป็นบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต (aim and scope) ของวารสาร

2. บทความมีความยาว 10-30 หน้า ขนาด B5

    - กรณีบทความภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศอื่น

      จะต้องมีทั้งบทคัดย่อทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศอื่น และภาษาอังกฤษความยาวอย่างละไม่เกิน 300 คำ

   - กรณีบทความภาษาอังกฤษ

      มีเฉพาะ Abstract ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ

3. เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์  หรือบทวิจารณ์หนังสือ

4. เป็นบทความที่เขียนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น (ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาตรวจภาษาเสียก่อน)

5. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นใดมาก่อน

6. บทความวิชาการ/บทความวิจัย/บทความปริทัศน์ จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน และสำหรับบทวิจารณ์หนังสือจะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน 

7. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

8. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่เหลือเพียงตีพิมพ์ออนไลน์เท่านั้น

9. การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ ผู้เขียนจะต้องส่งไฟล์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) ไฟล์บทความ รูปแบบ .docx file 2) ไฟล์บทความ รูปแบบ .pdf file และ 3) ไฟล์แบบฟอร์มการส่งบทความ (รูปแบบที่ผู้เขียนสะดวก เช่น .docx  .pdf  .jpg  .png เป็นต้น)

10. กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์มีสิทธิ์แก้ไขรูปแบบบทความและพิสูจน์อักษร โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เขียน

 

การพิมพ์ต้นฉบับ (รูปแบบนี้มีผลสำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)

1. การตั้งค่าหน้ากระดาษ

    - พิมพ์ด้วยกระดาษขนาด B5 หน้าเดียว ระยะบรรทัด 1 เท่า

    - ตั้งระยะขอบกระดาษ

                   บน    3.46   เซนติเมตร      ล่าง   2.54    เซนติเมตร

                   ซ้าย   3.00   เซนติเมตร      ขวา   2.54    เซนติเมตร

2. รูปแบบการจัดพิมพ์

2.1 เนื้อหา 

รายการ                               ระยะขอบ                   ลักษณะตัวอักษร                     รูปแบบตัวอักษร                       ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ                         ชิดซ้าย                     หนา                                       Browallia New                     18

ชื่อผู้แต่ง                             ชิดซ้าย                     หนา ตัวเอน                             Browallia New                    14

หน่วยงานสังกัด                   ชิดซ้าย                     ปกติ                                        Browallia New                    12

คำว่า “บทคัดย่อ”                 ชิดซ้ายคอลัมภ์          หนา                                        Browallia New                    14

เนื้อหาในบทคัดย่อ               จัด 2 คอลัมภ์            ปกติ                                        Browallia New                    12

หัวข้อแบ่งตอน                     ชิดซ้าย                    หนา                                        Browallia New                    14

หัวข้อย่อย                            ย่อหน้า                    หนา                                        Browallia New                    14

เนื้อหาบทความ                    จัดพอดีหน้า             ปกติ                                        Browallia New                    14

การเน้นความในบทความ       -                             หนา                                        Browallia New                    14

ข้อความในตาราง                 -                              ปกติ                                       Browallia New                    12

ข้อความอ้างอิง                    -                              ตัวเอน                                    Browallia New                    14

เลขหน้า                             ด้านล่าง กลางหน้า   ปกติ                                        Browallia New                    10  

 

2.2 รูปภาพและตาราง

            ตาราง พิมพ์คำว่า “ตารางที่...” ด้วยตัวอักษรหนา ขนาด 12 เว้น 1 บรรทัดตามด้วยชื่อตาราง อักษรเอนไว้ด้านบนตาราง ชิดซ้าย พร้อมทั้งจัดตารางชิดซ้ายด้วย

            รูปภาพ พิมพ์คำว่า “ภาพที่...” ด้วยตัวอักษรหนา ขนาด 12 เว้น 1 บรรทัดตามด้วยชื่อรูป อักษรเอนไว้ด้านบนภาพ ชิดซ้าย พร้อมทั้งจัดภาพชิดซ้ายด้วย

 

2.3 การเขียนเอกสารอ้างอิง

           ใช้อักษร Browallia New ขนาด 14 ภาษาไทยพิมพ์คำว่า “เอกสารอ้างอิง” ตัวหนา อยู่กลางหน้ากระดาษ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์คำว่า “References” กำหนดให้เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA style (7th edition)

 

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA รูปแบบต่างๆ

จันทิมา อังคพณิชกิจ. (2562). การวิเคราะห์ข้อความ (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุภินดา รัตนตั้งตระกูล. (2565). การศึกษาประเพณีส่งเรือมังกรหลวงของจีนในบริบทคติชนวิทยาเชิงนิเวศ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 22(3), 371–394. https://doi.org/10.14456/lartstu.2022.45

Auyeung, P., & Sands, J. (1997). Factors influencing accounting students’ career choice: A cross-cultural validation study. Accounting Education, 6(1), 13-23. https://doi.org/10.1080/096392897331596

Jenkins, J. (2009). Exploring attitudes towards English as a lingua franca in the East Asian context. In K. Murata & J. Jenkins (Eds.), Global Englishes in Asian contexts (pp. 40-56). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230239531_4

Thongrin, S. (2002). E-mail Peer Responses in Collectivist Thai Culture: Task, Social and Cultural Dimensions [Doctoral dissertation]. Indiana University of Pennsylvania.

วรวรรณา เพ็ชรกิจ. (2551). การศึกษาอุปลักษณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งในภาษาไทยตามแนวปริชานศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์  [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์. (2543). ปริจเฉทเกี่ยวกับคนกลุ่มน้อยในประเทศไทย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Taesilapasathit, C., Suppapithiporn, S., & Buathong, N. (2015). Psychometric Properties of the Thai Version of the Family Influence Scale. Oral session presented at the meeting of the 14th International Conference of Mental Health, Bangkok, Thailand.

Group of Ruea Nuea. (2013). Way of life, way of water, way of Ruea Nuea [Facebook page]. Facebook. https://web.facebook.com/pg/reunheu/about/?ref=page_internal

เวิร์คพอยท์ออฟฟิศเชียล. (2562, 4 เมษายน). THE MASK วรรณคดีไทย | EP.02 กรุ๊ปไม้เอก | 4 เม.ย. 62 FULL HD [วิดีโอ]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=DWRZfBZNBt4

 

Template  บทความ และแบบฟอร์มการส่งบทความ

     - Template บทความ https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/70102

     - แบบฟอร์มการส่งบทความ https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/118055

 

การส่งบทความ

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตลอดเวลา ทาง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/submissions

 

ช่องทางการติดต่อ

กองบรรณาธิการจะติดต่อผู้เขียนผ่านระบบวารสารออนไลน์เป็นหลัก ขอให้ผู้เขียนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอีเมลที่ใช้ในระบบ ThaiJo จะต้องเป็นอีเมลที่ผู้เขียนสามารถเข้าถึงได้

 

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

เมื่อบทความผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาคุณภาพในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ (Initial Screening) แล้ว ผู้เขียนบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความตามอัตรา ดังนี้

      1. ผู้เขียนที่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           1.1 นักศึกษา                                                                     บทความละ 1,500 บาท
           1.2 คณาจารย์หรือบุคลากร                                                 บทความละ 2,000 บาท

      2 ผู้เขียนที่มิได้สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บทความละ 3,500 บาท

การชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาแล้ว ผู้เขียนไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

กองบรรณาธิการจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการโอนเงินให้ผู้เขียนทราบทางกระทู้ของบทความ (เฉพาะบทความที่ผ่าน Initial Screening เท่านั้น) โดยกำหนดให้ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันแจ้ง