เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ต้นฉบับบทความที่ส่งมานี้ ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์มาก่อน หรือกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารฉบับอื่นๆ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานตีพิมพ์ที่ผ่านมาของผู้เขียน
  • เป็นบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต (aim and scope) ของวารสาร
  • บทความมีความยาว 10-30 หน้า มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวอย่างละไม่เกิน 300 คำ
  • เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ก็ได้
  • เป็นบทความที่เขียนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ก็ได้ (ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาตรวจภาษาเสียก่อน)
  • ผู้เขียนได้จัดเตรียมบทความในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word Document (.doc / .docx) และ .pdf
  • ผู้เขียนได้จัดเตรียมต้นฉบับตามแนวทางของวารสารศิลปศาสตร์ ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ "คำแนะนำผู้แต่ง"

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือผู้เขียนศึกษารายละเอียดก่อนการจัดทำต้นฉบับบทความ ดังนี้

1. เป็นบทความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขต (aim and scope) ของวารสาร

2. บทความมีความยาว 10-30 หน้า มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศอื่น และภาษาอังกฤษความยาวอย่างละไม่เกิน 300 คำ

3. เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์  บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความแปลทางวิชาการก็ได้

4. เป็นบทความที่เขียนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นก็ได้ (ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาตรวจภาษาเสียก่อน)

5. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นใดมาก่อน

6. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความอย่างน้อย 2 ท่าน

7. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

8. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่เหลือเพียงตีพิมพ์ออนไลน์เท่านั้น

9. การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ ผู้เขียนจะต้องส่งไฟล์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1) บทความ รูปแบบ .docx file 2) บทความ รูปแบบ .pdf file และ 3) แบบฟอร์มการส่งบทความ

10. กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์มีสิทธิ์แก้ไขรูปแบบบทความและพิสูจน์อักษร โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เขียน

 

การพิมพ์ต้นฉบับ (รูปแบบนี้มีผลสำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)

1. การตั้งค่าหน้ากระดาษ

    - พิมพ์ด้วยกระดาษขนาด B5 หน้าเดียว ระยะบรรทัด 1 เท่า

    - ตั้งระยะขอบกระดาษ

                   บน    3.46   เซนติเมตร      ล่าง   2.54    เซนติเมตร

                   ซ้าย   3.00   เซนติเมตร      ขวา   2.54    เซนติเมตร

2. รูปแบบการจัดพิมพ์

     2.1 เนื้อหา 

รายการ                               ระยะขอบ                   ลักษณะตัวอักษร                     รูปแบบตัวอักษร                       ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ                         ชิดซ้าย                     หนา                                       Browallia New                     18

ชื่อผู้แต่ง                             ชิดซ้าย                     หนา ตัวเอน                             Browallia New                    14

หน่วยงานสังกัด                   ชิดซ้าย                     ปกติ                                        Browallia New                    12

คำว่า “บทคัดย่อ”                 ชิดซ้ายคอลัมภ์          หนา                                        Browallia New                    14

เนื้อหาในบทคัดย่อ               จัด 2 คอลัมภ์            ปกติ                                        Browallia New                    12

หัวข้อแบ่งตอน                     ชิดซ้าย                    หนา                                        Browallia New                    14

หัวข้อย่อย                            ย่อหน้า                    หนา                                        Browallia New                    14

เนื้อหาบทความ                    จัดพอดีหน้า             ปกติ                                        Browallia New                    14

การเน้นความในบทความ       -                             หนา                                        Browallia New                    14

ข้อความในตาราง                 -                              ปกติ                                       Browallia New                    12

ข้อความอ้างอิง                    -                              ตัวเอน                                    Browallia New                    14

เลขหน้า                             ด้านล่าง กลางหน้า   ปกติ                                        Browallia New                    10  

 

      2.2 รูปภาพและตาราง

            ตาราง พิมพ์คำว่า “ตารางที่...” ด้วยตัวอักษรหนา ขนาด 12 เว้น 1 บรรทัดตามด้วยชื่อตาราง อักษรเอนไว้ด้านบนตาราง ชิดซ้าย พร้อมทั้งจัดตารางชิดซ้ายด้วย

            รูปภาพ พิมพ์คำว่า “ภาพที่...” ด้วยตัวอักษรหนา ขนาด 12 เว้น 1 บรรทัดตามด้วยชื่อรูป อักษรเอนไว้ด้านบนภาพ ชิดซ้าย พร้อมทั้งจัดภาพชิดซ้ายด้วย

 

     2.3 การเขียนเอกสารอ้างอิง

           ใช้อักษร Browallia New ขนาด 14 ภาษาไทยพิมพ์คำว่า “เอกสารอ้างอิง” ตัวหนา อยู่กลางหน้ากระดาษ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์คำว่า “References” กำหนดให้เขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA style (7th edition)

 

            ตัวอย่างเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA รูปแบบต่างๆ

            จันทิมา อังคพณิชกิจ. (2562). การวิเคราะห์ข้อความ (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

            นันทนา วงษ์ไทย. (2555). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความตายในภาษาไทย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 31(1), 43-64.

            Auyeung, P., & Sands, J. (1997). Factors influencing accounting students’ career choice: A cross-cultural validation study. Accounting Education, 6(1), 13-23. https://doi.org/10.1080/096392897331596

           Jenkins, J. (2009). Exploring attitudes towards English as a lingua franca in the East Asian context. In K. Murata & J. Jenkins (Eds.), Global Englishes in Asian contexts (pp. 40-56). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230239531_4

            วรวรรณา เพ็ชรกิจ. (2551). การศึกษาอุปลักษณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งในภาษาไทยตามแนวปริชานศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์  [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

           กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์. (2543). ปริจเฉทเกี่ยวกับคนกลุ่มน้อยในประเทศไทย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

           Taesilapasathit, C., Suppapithiporn, S., & Buathong, N. (2015). Psychometric Properties of the Thai Version of the Family Influence Scale. Oral session presented at the meeting of the 14th International Conference of Mental Health, Bangkok, Thailand.

 

3. Template  บทความ และแบบฟอร์มการส่งบทความ

     - Template บทความ https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/70102

     - แบบฟอร์มการส่งบทความ https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/118055