วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Thammasat University) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (double blinded peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่  ภาษา วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ปรัชญา การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรรณารักษศาสตร์  จิตวิทยา มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการ

          วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ผลประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4

2020-01-14

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4 ซึ่งวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เขียนในฐานะผู้ผลิตผลงานคุณภาพ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบทความ ซึ่งทุกท่านได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเสมอมา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

กองบรรณาธิการกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

บทบรรณาธิการ

จันทิมา อังคพณิชกิจ

Developing a Double Major Curriculum in Two Foreign Languages to Meet the Current Needs of Program Stakeholders

Sunporn Eiammongkhonsakun, Kamonthip Pho-klang, Kittipol Tinothai, Nithi Sillavatkul, Parinya Chimbanlang, Wanarat Noilek, Worapong Charoengogit

421-439

เพลงเรื่อง เพลงแม่บทในมิติดนตรีไทย

ชยุติ ทัศนวงศ์วรา, วัศการก แก้วลอย

459-475

ดูเล่มทุกฉบับ