วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Thammasat University) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (double blinded peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่  ภาษา วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ปรัชญา การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์  จิตวิทยา มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ

          วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม ทั้งนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบตีพิมพ์ให้เหลือเพียงรูปแบบเดียวคือการตีพิมพ์ออนไลน์เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

2021-11-08

ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีมติให้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 สำหรับบทความที่ submit ผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

2. ผู้เขียนบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ เมื่อบทความได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาคุณภาพในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว ตามอัตรา ดังนี้


   2.1 ผู้นิพนธ์ที่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        2.1.1 นักศึกษา                                                                          บทความละ 1,500 บาท
        2.1.2 คณาจารย์หรือบุคลากร                                                       บทความละ 2,000 บาท


  2.2 ผู้นิพนธ์ที่มิได้สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        บทความละ 3,500 บาท

3. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ดังกล่าวมาแล้ว ผู้เขียนไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

เมื่อบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพในเบื้องต้นแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการโอนเงินให้ผู้เขียนทราบทางกระทู้ของบทความ

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

บทบรรณาธิการ

สุภินดา รัตนตั้งตระกูล

ภาษาและอารมณ์ความรู้สึกในสถานการณ์การระบาดโควิด 19 : การศึกษาคลังข้อมูลภาษา

จันทิมา อังคพณิชกิจ, โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน, สุธาสินี ปิยพสุนทรา

1-32

ความสำคัญของวิชาการฝึกงานต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางพฤติกรรมนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

พัชราพร แก้วกฤษฎางค์, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์

288-309

ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะของผู้บริโภคอาหารในสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์, สมิตานัน ควรศิริ, กุลขนิษฐ์ ธนภัทรศิริโชติ

481-511

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี? ผลกระทบของความกตัญญูและผู้มีบุญคุณที่มีต่อความตั้งใจในการรับสินบน

มนัญชัย วัฒนะกิจ, อัธป์ เฝ้าอาจ, วรวี พรสิริภักดี, ณัทพร พรหมแย้ม, ภาวัน แจ้งสว่าง, พัฒนกิจ ชอบทำกิจ

512-527

ดูทุกฉบับ