วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Thammasat University) เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (double blinded peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่  ภาษา วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ปรัชญา การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรรณารักษศาสตร์  จิตวิทยา มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการ

          วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม ทั้งนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบตีพิมพ์ให้เหลือเพียงรูปแบบเดียวคือการตีพิมพ์ออนไลน์เท่านั้น

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ ฉบับ “พหุศาสตร์ สหสาขา” เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์

2022-08-29

ขอเชิญนักวิชาการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ ฉบับ “พหุศาสตร์ สหสาขา” เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน-ธันวาคม 2565 (In Progress)

เผยแพร่แล้ว: 2022-11-08

บทบรรณาธิการ

เสน่ห์ ทองรินทร์

ภูมิศาสตร์แห่งอารมณ์: ถ้อยคำอารมณ์ผ่านทวิตเตอร์กับสุขภาวะของประชากรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก

จิรายุทธ สุวรรณสังข์ , อรจิรา ติตติรานนท์, กาญลดา บรรลุพงษ์, อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์

127-156

สัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายเรื่อง สมิงสำแดง ของเอกา กุรณียาวัน

ศิวกร แรกรุ่น, มาโนช ดินลานสกูล, พัชลินจ์ จีนนุ่น

235-260

ดูทุกฉบับ