วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
     คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                              ด้วยความปรารถนาดียิ่ง
                               รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม
              บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2020-03-27

ประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

พระทองพจน์ ธีรธมฺโม, สุรินทร์ นิยมางกูร, ธิติวุฒิ หมั่นมี

1-10

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม

พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

23-36

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ ฐิติโก), พระอุดมสิทธินายก กำพล คุณงฺกโร, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

69-81

การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพื่อสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี

พระมหาอำนาจ อจฺฉริยเมธี, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

98-109

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม

พระเอกลักษณ์ อชิโต, ประเสริฐ ธิลาว, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

121-134

หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี

พระมหาเสาร์คำ ธมฺมธีโร, ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน

135-147

การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร

พระครูอาทรวชิรกิจ (มานะ ฐานิสฺสโร), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, สุรพล สุยะพรหม

148-160

การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี

พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย, พระสุธีวีรบัณฑิต ทสฺสนีโย, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

173-185

รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี

พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

198-209

แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กที่มีต่อสังคมไทย

พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธี, พรรษา พฤฒยางกูร, เติมศักดิ์ ทองอินทร์

223-232

เรือนชั้นใน - ชั้นนอก พุทธธรรมสำหรับชายหนุ่มหญิงสาวผู้ออกเรือน

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, พระเมธีธรรมาจารย์ จนฺทสาโร

304-314