ปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี

Main Article Content

ลัดดาวัลย์ สำราญ
โสรยา สุภาผล
อมรรัตน์ ทัดจันทึก
ลัทธวรรณ ขำแสง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลแขวงสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการในกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลแขวงสุพรรณบุรี 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านระบบการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลแขวงสุพรรณบุรี มีอำนาจการทำนายร้อยละ 48.90 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านรูปลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง และด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลแขวงสุพรรณบุรี มีอำนาจการทำนายร้อยละ 46.90 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กมลวรรณ ตันเรืองศรี. (2553). ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาล :ศึกษาเฉพาะกรณีศาลอาญา ศาลแพ่งและศาลแขวงพระนครเหนือ (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสําหรับบริหารและวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรนันท์ พุทธชาติ. (2555). เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีการให้บริการไปรษณีย์ไทยแบบ One Stop Service กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียน(การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
นันทพร กุดหินนอก. (2557). คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจ กลับมาใช้บริการโรงแรม 5 ดาวซ้ำ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพฯ (การค้นคว้าด้วยตัวเองปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
เบญชภา แจ้งเวชฉาย. (2559). คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ (การค้นคว้าด้วยตนเองปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ภัทร พิมลยรรยง. (2560). ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร สายการบินทุนต่ำ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.
มณฑิชา รัมเนตร. (2551). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลจังหวัดตราด (ปัญหาพิเศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
วัชระ ตาสอน. (2548). การให้บริการแบบครบวงจรของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำเริง งามสม และจันทนา แสนสุข. (2560). การรับรู้คุณภาพการบริการทางการแพทย์ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและความภักดีของผู้ประกันตนในสถานพยาบาลภายในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Veridian E-Journal Silpakorn University, 10(3), 1393-1408.
หรรษา ชั้นรัศมี. (2559). คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.
Supapho, S., Taechawatchananont, N., & Tabtimdee, K. (2019). Environmental Factors and Service Quality Factors that Affect the Satisfaction of users of One Stop Service Case Study Suphan Buri Post Office. Retrieved from https://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2019/06/BUS-2019-Proceedings-Vienna-2019.pdf