วิถีชีวิตผู้ค้าตลาดสดอีสานและกรณีแม่ค้าผัก

Main Article Content

สุวิทย์ ธีรศาศวัต

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของผู้ค้าในตลาดสดอีสาน และศึกษาวิถีชีวิตของแม่ค้าผักสดในตลาดสดอีสาน เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า ตลาดสดเป็นแหล่งรวมอาหารสดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตลาดสดจึงเปรียบเสมือน “ท้อง” ของสังคม จากการสัมภาษณ์ผู้ค้า 577 ราย ในตลาดสดในชนบทอีสาน 12 ตลาด ใน 4 จังหวัด พบว่า ผู้ค้าในตลาดสด 8-9 ใน 10 คน เป็นหญิง อายุเฉลี่ย 49 ปี ส่วนใหญ่เคยเป็นเกษตรกร และในปัจจุบัน 3 ใน 4 ก็ยังเป็นเกษตรกร ที่มีที่ดินเฉลี่ย 13 ไร่/ราย ส่วนใหญ่พักในบ้านพักของตนเอง ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดสดไม่เกิน 5 กิโลเมตร เฉลี่ยแล้วค้ามา 15 ปี ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 4,117 บาท/คน/วัน มีกำไร 1,294 บาท/คน/วัน หรือ 31% ของยอดขาย ผู้ค้า 92-96.5% ต้องการค้าขายต่อไปเรื่อยๆ ยังไม่คิดจะเลิก จากกรณีศึกษาแม่ค้าผัก พบว่า แม่ค้าทุกคนที่ปลูกผักขายในตลาดสดมีความพอใจในอาชีพนี้ เพราะมีรายได้ทุกวันตลอดทั้งปี แต่เกษตรกรบางคนเท่านั้นที่จะทำได้ เพราะต้องมีแหล่งน้ำตลอดปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

จักรพงษ์ เจือจันทร์. (2562). กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดท้องถิ่นและผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดสุรินทร์ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จันทร์ (นามสมมติ). (2561, 7 ธันวาคม). ผู้ค้าในตลาดสด. [บทสัมภาษณ์].
ทองคำ (นามสมมติ). (2561, 27 พฤศจิกายน). ผู้ค้าในตลาดสด. [บทสัมภาษณ์].
นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ. (2545). การค้าปลีกของไทย : ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
นิลวดี พรหมพักพิง และคณะ. (2562). กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดท้องถิ่นและผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดนครพนม (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
บัวพันธ์ พรหมพักพิงและคณะ. (2562). กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดท้องถิ่นและผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดขอนแก่น (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว.)
บุญ (นามสมมติ). (2561, 1 ธันวาคม). ผู้ค้าในตลาดสด. [บทสัมภาษณ์].
วรรณ (นามสมมติ). (2561, 8 ธันวาคม). ผู้ค้าในตลาดสด. [บทสัมภาษณ์].
สมศรี ชัยวณิชยา. (2562). กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดท้องถิ่นและผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดอุบลราชธานี (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว.)
สุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ. (2558). ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินอีสาน. ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือำเภอ
. (2561). กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว.)
. (2562). กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในท้องถิ่นอีสาน (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว.)
โสพิศ (นามสมมติ). (2561, 7 ธันวาคม). ผู้ค้าในตลาดสด. [บทสัมภาษณ์].
อร (นามสมมติ). (2562, 21 มกราคม). ผู้ค้าในตลาดสด. [บทสัมภาษณ์].