ประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

พระทองพจน์ ธีรธมฺโม
สุรินทร์ นิยมางกูร
ธิติวุฒิ หมั่นมี

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการด้านอุทกภัย เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการวางแผนป้องกันอุทกภัย บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดงนั้นจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการวางแผน เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี. (2562). รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี.
________. (2562). เอกสารแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี.
________. (2562). เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปี 2559-2563 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี: เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี.
ไททัศน์ มาลา และคณะ. (2555). แนวทางในการจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี (รายงานผลการวิจัย). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (2557). เอกสารประกอบการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พีระศักดิ์ นิลทะสิน. (2551). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ไพบูลย์ อักษรนำ. (2552). การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุวิมล สังวร. (2562). การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
อำพล ปุญญา. (2560). รูปแบบการบริหารจัดการน้ำตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.