วิเคราะห์สถานการณ์และคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่า ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

เดโช แขน้ำแก้ว

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชศึกษาแบบผสานวิธีเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึกกับแรงงานสัญชาติพม่า เพื่อนแรงงานคนไทย ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 21 คนเลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาวิเคราะห์ และเชิงปริมาณมีประชากรเป้าหมายได้แก่ แรงงานสัญชาติพม่า จำนวน 350 คน ใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า 1) สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจ้างจะจัดหาที่พักให้ ทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว เช่น “ก้องซี้”คนโสดพักด้วยกัน 2-3 คน หากเป็นครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก จะพักด้วยกันที่พักสะอาด ไม่แคบ และไม่ไกลจากที่ทำงานที่พักไม่ต้องจ่ายค่าเช่า ใช้น้ำจากบ่อดิน ส่วนค่าไฟฟ้าต้องจ่ายเองตามใช้จริงในแต่ละเดือน 2) คุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.33, S.D.=0.56)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ดลนพร วราโพธิ์และคณะ. (2562). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 8(2), 223-239.
เดโช แขน้ำแก้ว. (2562). แรงงานพม่า: คุณภาพชีวิตและการสร้างความหมายใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช.
นายจ้าง A. (2562, 8 มิถุนายน). หัวหน้าสถานประกอบแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช. [บทสัมภาษณ์).
ประเดิม มณีแดง, ดาราวรรณ รองเมือง, เพ็ญศรี ทองเพชร, และฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง. (2559). วิถีชีวิต ความรู้ความเชื่อ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ส่งผลต่อการเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรีย ในแรงงานต่างชาติชาวพม่า ในตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 3(3), 77-93.
พระมหาแพง เตชสีโล (ชำนิงาน). (2556). การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตกรุงเทพฯ (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ภคริดา พิจารณ์ และจงรักษ์ หงส์งาม. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข, 9(1), 49-63.
แรงงานสัญชาติพม่า A. (2562, 8 มิถุนายน). ช่างก่อสร้าง. [บทสัมภาษณ์].
แรงงานสัญชาติพม่า B. (2562, 8 มิถุนายน). ช่างไม้. [บทสัมภาษณ์].
แรงงานสัญชาติพม่า C. (2562, 14 มิถุนายน). หัวหน้าช่างก่อสร้าง. [บทสัมภาษณ์].
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2562). แรงงานข้ามชาติคือทรัพย์สินที่มีค่า. สืบค้น 22 ธันวาคม 2562,จาก http://www.aidsrightsthailand.com/looknews.php?lang=&news=8023.
วีระ เภียบ และศิวัช ศรีโภคางกุล. (2560). สถานการณ์และความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในเขตจังหวัดสระแก้ว. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ, 10(2), 189-204.
ศิริชัย เพชรรักษ์ และชยสร สมบุญมาก. (2559). ตลาดแรงงานของไทยในอนาคต. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2(3), 99-113.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช. (2561). บทสรุปผู้บริหารสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช: สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช.
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2557). คู่มือการกำหนดตัวชี้วัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ: สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
สำนักบริหารงานแรงงานต่างด้าว. (2557). การพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.
สุดารัตน์ พิมลรัตน์ และนรินทร์ สังข์รักษา. (2560). รูปแบบวิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ, 10(3), 2420-2439.
สุทธิพร บุญมาก. (2560). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สุรัชนี เคนสุโพธิ์. (2560). การศึกษาสภาพการจ้างงาน ปัจจัยจูงใจส่งเสริม และกระบวนการเข้าสู่การจ้างงานแรงงานข้ามชาติของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(พิเศษ), 36-58.
อุดม เกิดพิบูลย์. (2546). ความสามารถของระบบเศรษฐกิจพม่าในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 7(2-3), 1-17.
Cochran, W.G. (1997). Sampling Techniques. New York: John Wiley& sons.
Mohapatra, S., Ratha, D. & Scheja, E. (2010). Impact of Migration on Economic and Social Development : A review of evidence and emerging issues. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/617151468 332982240/pdf/WPS5558.pdf