การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีโดยอาจารย์และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Main Article Content

ดวงเดือน ศาสตรภัทร
จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์
อัชฌา ชื่นบุญ
สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการ ของเด็กหญิงบ้านราชวิถีก่อนและหลังการได้รับกิจกรรมการฝึก กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และเปรียบเทียบคุณธรรม 12 ประการ ของนักศึกษาจิตวิทยา ก่อนและหลังการเข้าร่วมจัดกิจกรรมการฝึก เป็นกึ่งการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือเด็กหญิงบ้านราชวิถี 40 คน โดยสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม และนักศึกษาจิตวิทยา 22 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบสอบถามวัดคุณธรรม 12 ประการ เป็นนิทานสั้น ๆ และ 2) กิจกรรมการฝึกเพื่อพัฒนาคุณธรรมเป็นการแสดงละครกับกิจกรรม Walk rally และมาตรการประมาณค่า 10 ระดับ สถิติใช้ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณธรรม 12 ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถีหลังการได้รับการฝึกมีคะแนนคุณธรรมสูงกว่าก่อนการฝึก (p <.01) 2) คุณธรรม 12 ประการของเด็กหญิงบ้านราชวิถีกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p <.01) และ 3) คุณธรรม 12 ประการของนักศึกษาจิตวิทยาหลังการเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกมีคะแนนคุณธรรมสูงกว่าก่อนการเข้ามามีส่วนร่วม (p <.01)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ถิรพงศ์ ฤกษ์ขา, บุญเรียง ขจรศิลป์, และสำเนาว์ ขจรศิลป์. (2558). ศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวินัยนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(ฉบับพิเศษ), 169-185.
ทองพูล ภูสิม, ศักดิ์พงศ์ หอมหวน, และสมบัติ ฤทธิ. (2554). ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 5(1), 175-186.
บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์. (2558). กรมสุขภาพจิตเผยเด็กไทยก่อคดีเฉลี่ยวันละ 83 คน ร้อยละ 96 ป่วย. สืบค้น 4 กันยายน 2558, จาก https://www.prdmh.com
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. (2549). คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย. สืบค้น 4 กันยายน 2558, จาก http://www.trueplook panya.com/knowledge /content/52208/culture
มานพ จาดเปรม. (2558). แนวทางพัฒนาการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (ปริญญานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
วัลทณี นาคศรีสังข์และคณะ. (2560). ศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 27(ฉบับพิเศษ), 32-45.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต. (2561). แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2548). พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 2546. กรุงเทพฯ:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.
อัญชริสา สุรีย์แสง. (2553). การใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Bandura, A. (1971). Social Learning Theory. New York: General Learning Press.
Fleming, J. S., Piaget, Kohlberg, Gilligan, &others. (2005). On Moral Develop ment. Retrieved from http://swppr.org/Textbook/Ch7 Morality.pdf.
Friedman, H. W., & Schustack, M. W. (2011). Personality : Classics Theories And
Modern Research. (5thed). Boston, MA : Allyn & Bacon.