เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

Use of Design Thinking Process for Factors and Preparation Guideline of Being a Happy Elderly Person

Raluek Insamian, Rueanglada Punyalikhit , Eakachat Joneurairatana

1679-1694

การพัฒนากุลยุทธ์การบริหารนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคการศึกษา 5.0

แวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น, พิชญาภา ยืนยาว, นภาภรณ์ ยอดสิน , ธีรวุธ ธาดาตันติโชค

1708-1720

ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในยุคดิจิทัล

กรพัฒน์ ศรีชนะ, ไพวุฒิ ลังกา, จิณณวัตร ปะโคทัง

1910-1921

การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสตรีโรงลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยพุทธสันติวิธี

สิปปภาส สีลเตโชธาม, พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ , ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

1964-1974

กระบวนการพัฒนาการสื่อสารของบุคลากรโดยพุทธสันติวิธี

สุทิน บางยิ้ม, พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

2051-2063

กระบวนการพัฒนาวิทยากรจิตใต้สำนึกโดยพุทธสันติวิธี

พิศลยา บัวแก้ว , พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

2064-2077