เผยแพร่แล้ว: 2023-05-31

Auditory Perception Modes and Effects on Meditation: Case Study of Thai Cooking Sounds

Martsamrit Pasupa, Eakachat Joneurairatana, Sone Simatrung

824-832

รูปแบบของบททำขวัญไทยและเขมร

ศุภชัย จังศิริวิทยากร, นิตยา วรรณกิตร์

1030-1043

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพแบบไตรภาคี

จีรพัส บทมาตย์, พิสิฐ เมธาภัทร , ไพโรจน์ สถิรยากร

1044-1055

พัฒนาฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการจัดการสู่ชุมชมปลอดขยะวิถีพุทธ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

อรชร ไกรจักร์, พระมหาวรัญธรณ์ ญาณกิตฺติ , พระมหานิติทัศน์ ญาณสิทฺธิ

11226-1142

รูปแบบการพัฒนาผู้ประนีประนอมในคดีอาญาต้นแบบโดยพุทธสันติวิธี

อภิณะฎา ใสไหม, พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, อดุลย์ ขันทอง

1160-1171

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสุพรรณบุรี

จิตราภรณ์ เถรวัตร, พยอม ธรรมบุตร, เสรี วงษ์มณฑา , กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์

1172-1183

ผลการทดลองใช้นวัตกรรมโปรแกรมนิติเวชศาสตร์ ในอุบัติเหตุจราจรทางบกในส่วนภูมิภาค

อนุพงษ์ พูลพร, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณรงค์ สังวาระนที, วัชรพงษ์ คำหล้า

1206-1218