เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทย

โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ชลวิทย์ เจียรจิตต์, เบญจมาศ สุขสถิตย์, ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

1793-1804

พระธาตุศิลปะล้านช้าง: ความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมความเชื่อและศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน

สิทธิศักดิ์ จำปาแดง, วัชรวร วงศ์กันหา, กล้า ศรีเพชร, ศักดิ์ศรี มาศพันธ์

1840-1856

เครือข่ายพระสงฆ์ลาว: กระบวนการสร้างชุมชนและทุนทางสังคมในสังคมไทย

สายชล ปัญญชิต, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, ชลวิทย์ เจียรจิตต์

1871-1883

การศึกษาปัญหาและแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ของนักทัศนมาตรของประเทศไทย

อัศวิน เสนีชัย, กนก พานทอง, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

1981-1994

การสร้างความปรองดองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

สโรชินี ศิริวัฒนา, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, วรเดช จันทรศร

1995-2011

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา

จักรพันธ์ จันทรัศมี, ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

2012-2025

ความสำเร็จของธุรกิจการท่องเที่ยว พำนักระยะยาวชาวสแกนดิเนเวียนในพัทยา

วุฒิชัย วรสิงห์, รัชฎา ฟองธนกิจ, ปิยดา วงศ์วิวัฒน์

2026-2038

อุเบกขากับปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง

เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์, สิริกร อมฤตวาริ, กีรติ บุญเจือ, เอนก สุวรรณบัณฑิต

2051-2063