รูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

Main Article Content

วงเพชร การุณ
ชวนคิด มะเสนะ
สุวิมล โพธิ์กลิ่น

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาปฐมวัย 2) สร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และ 4) ประเมินรูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าสายชั้นอนุบาล รวม 75 คน กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าสายชั้นอนุบาล จาก 3 โรงเรียน จำนวน 9 คน ด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ของรูปแบบและคู่มือรูปแบบโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้รูปแบบ 1 โรงเรียน ทดลองใช้ตามคู่มือ กลุ่มเป้าหมายในการประเมินรูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน โดยการประชุมกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 1) ผู้บริหารเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จ 2) หลักการสำคัญที่ใช้ในการบริหารการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ (1) หลักการมีส่วนร่วม (2) หลักการทำงานเป็นทีม (3) หลักการมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน 3) การนำรูปแบบไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการพัฒนา ให้โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) ผลประเมินรูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเห็นว่าวิธีดำเนินการตามรูปแบบ 5 ด้าน (P2HET) มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์สามารถพัฒนาการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amonprasit, B. (2015). The model of administration towards excellence of the provincial kindergarten. (Doctoral Dissertation). Naresuan University. Phitsanulok.

Hawhan, S., Chitanan, T., & Saraban, W. (2016). Management Model for School Excellence Under the Office of Secondary Educational Service Areas. Journal of Education Maha Sarakham University, 10(3), 202-203.

Hawk, S. (2004). A comparison of B2C e- commerce in developing countries. Electronic Commerce Research, 4(6), 181-199.

Ministry of Education. (2016). The Educational Development Plan of the Ministry of Education, (12th ed.). Bangkok: Ministry of Education.

Office of the Basic Education Commission. (2018). Early Childhood Education Curriculum Manual 2017. Bangkok: Khurusapha Publishing House, Lat Phrao.

Office of the Basic Education Commission. (2018). Quality Award criteria Of the Office of the Basic Education Commission: OBECQA Year 2016-2017. Bangkok: Office of the Basic Education Commission.

Phiphatnarathorn, N., & Chirirojpinyo, N. (2018). Management for excellence of private schools in Bangkok. Journal of Graduate MCU Khon Kaen Campus, 5(1), 223-239.

Srisa-ard, B. (2017). Basic Research. (10th ed.) Bangkok: Suriyasarn publication.

Srithip, C. (2017). The development of management model to excellence of the provincial kindergarten. (Doctoral Dissertation). Nakhon Pathom Rajabhat University. Nakhon Pathom.

The Secretariat of the Council of Education. (2019). National standards of early childhood development. Bangkok: Phrikwarn graphic.

Upaphong, P. (2016). Development of a model for managing private kindergartens towards excellence in the northeastern region. (Doctoral Dissertation). Sakon Nakhon Rajabhat University. Sakon Nakhon.