ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในการบริโภค อาหารท้องถิ่นในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Main Article Content

จอมขวัญ สุวรรณรักษ์
บัณฑิต ผังนิรันดร์
วัชรินทร์ แสงมา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยที่เสริมสร้างความภักดีของนักท่องเที่ยว ในการบริโภคอาหารท้องถิ่นในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัย ที่เสริมสร้างความภักดีของนักท่องเที่ยวในการบริโภคอาหารท้องถิ่นในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยรับประทานอาหารท้องถิ่นในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยการประมาณค่าตัวแปรสังเกต ในสัดส่วน 1 ต่อ 20 ได้จำนวน 380 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับของปัจจัยที่เสริมสร้างความภักดีของนักท่องเที่ยวในการบริโภคอาหารท้องถิ่นในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ นวัตกรรมการจัดการ ภาพลักษณ์อาหาร คุณภาพอาหาร และทัศนคติ อยู่ในระดับมากทุกตัวแปร และ 2) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์อาหาร คุณภาพอาหาร ทัศนคติ และนวัตกรรมการจัดการ มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในการบริโภคอาหารท้องถิ่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทุกตัวแปรสามารถร่วมกันทำนายความภักดีของนักท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 90 สามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชนและผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่นนำไปกำหนดทิศทางในการพัฒนาอาหารท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์หลักทางการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนและผู้ประกอบการมีส่วนแบ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Alderighi, M., Bianchi, C., & Lorenzini, E. (2016). The impact of local food specialties on the decision to (re)visit a tourist destination: Market-expanding or business-stealing?. Tourism Management, 57(C), 323-333.

Ariffin, S., Jamaliah, M. Y., Lennora, P., & Shah, I. A. M. (2016). Factors Influencing Perceived Quality and Repurchase Intention Towards Green Products. Procedia Economics and Finance, 37, 391–396.

Bianchi, C., & Mortimer, G. (2015). Drivers of local food consumption: a comparative study. British Food Journal, 117 (9), 2282-2299.

Boonkam, S. (2018). Local Alike, a social model that makes money. Retrieved February 3, 2019, from https://marketeeronline.co/archives/60992

Chavarria, T., Carlos, L., & Phakdee-auksorn, P. (2017). Understanding International Tourists’ Attitudes towards Street Food in Phuket, Thailand. Tourism Management Perspectives, 21, 66–73.

Chongrak, P., & Eakmapaisan, C. (2018). A Causal Relationship of Street Food Image, Attitude, Subjective Norms, and Intention to Return. Case study: Yaowarat area. Economics and Public Policy Journal, 9(17), 1-20.

Designated Areas for Sustainable Tourism. (2016). Food tourism. Bangkok: Cocoon and Co.

Hair, J.F. et al. (2010). Multivariate data analysis. (7th ed.). New York: Pearson.

Ja Young, C., & Kim, S. (2018). Effects of Tourists’ Local Food Consumption Value on Attitude, Food Destination Image, and Behavioral Intention. International Journal of Hospitality Management, 71, 1-10.

Ja Young, C., & Kim, S. (2019). Development and Validation of a Multidimensional Tourist’s Local Food Consumption Value (TLFCV) Scale. International Journal of Hospitality Management, 77, 245–59.

Kim, S. (2013). Testing an Attribute-Benefit-Value-Intention (ABVI) Model of Local Food Consumption as Perceived by Foreign Tourists. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(1), 123–140.

Kim, Y. G., & Eves, A. (2 0 1 2). Construction and validation of a scale to measure tourist motivation to consume local food. Tourism Management, 33, 1458-1467.

Lai, Mun Y., Khoo-Lattimore, C., & Wang, Y. (2019). “Food and Cuisine Image in Destination Branding: Toward a Conceptual Model.” Tourism and Hospitality Research, 19(2), 238–251.

Nakandala, D., & Lau, H.C.W. (2019). Innovative adoption of hybrid supply chain strategies in urban local fresh food supply chain. Supply Chain Management, 24(2), 241-255.

National Economic and Social Office. (2017). Summary of the National Economic and Social Plan No. 12 2017-2021. Retrieved February 3, 2019, from https://www.nesdb.go.th/download/plan12/

Office of the National Economic and Social Development Board. ( 2018) . Action Plan for Tourism Development and Promotion in the Eastern Economic Corridor 2017-2021. Retrieved February 3, 2019, from https://www.eeco.or.th/file/868/download?token=h4qnALrk.

Omar, S. R., Shahrim, M., & Karim, Ab. (2013). Knowledge, Attitude, and Perception Towards Heritage Food as Antecedents for Revisit Intention to Malaysia Among. Terengganu International Tourism Conference 2013, (August), 23–25.

Park, S. H., Hsieh, C. M., & Lee, K. C. (2017). Examining Chinese College Students’ Intention to Travel to Japan Using the Extended Theory of Planned Behavior: Testing Destination Image and the Mediating Role of Travel Constraints. Journal of Travel and Tourism Marketing, 34(1), 113–131.

Rahman, S. M., Zaman, H. M., Hasliza, H., & Wei, C. C. (2018). Tourist’s Preferences in Selection of Local Food: Perception and Behavior Embedded Model. Tourism Review, 7 3 (1), 111–132.

Rodroongsad, P. (2018). Developing Local Food Image Management Model to Increase Tourist Loyalty: Case study of Phetchaburi. Journal of International and Thai Tourism, 14(1), 152-167.

Rousta, A., & Jamshidi, D. (2020). Food Tourism Value: Investigating the Factors That Influence Tourists to Revisit. Journal of Vacation Marketing, 26(1), 73–95.

Seo, Sunhee, and Nara Yun. (2015). “Multi-Dimensional Scale to Measure Destination Food Image: Case of Korean Food.” British Food Journal, 117 (12), 2914–2929.

Sinjaru. T. (2017). Research and Statistical Analysis with SPSS and AMOS. (17th ed.). Bangkok: S.R. Printing Mass Products Co., Ltd.

Ting, H. et al. (2019). Ethnic Food Consumption Intention at the Touring Destination: The National and Regional Perspectives Using Multi-Group Analysis. Tourism Management, 71, 518–229.

Tourism Authority of Thailand. (2017). Foodie Experience Food will keep us alive. TAT Review Magazine, 3(1), 1-2.

World Tourism Organization. (2012). Global report on food tourism: AM report volume four. Madrid, Spain: Author.

Zhang, H., Li, L., Yang, Y., & Zhang, J. (2018). Why Do Domestic Tourists Choose to Consume Local Food? The Differential and Non-Monotonic Moderating Effects of Subjective Knowledge. Journal of Destination Marketing and Management, 10, 68–77.

Most read articles by the same author(s)