ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม

"...ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 นี้เป็นอีกฉบับที่ทางวารสารมีการใช้ภาพประกอบปกวารสารทั้งปกหน้าและปกหลังที่สื่อถึงประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรและไทยกูย เรียกว่า “ประเพณีแซนโฏนตา” ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น สำหรับกระบวนการดำเนินการของวารสารใช้เกณฑ์คุณภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกประการ ซึ่งในทุกฉบับและทุกบทความทางวิชาการจะมีบรรจุข้อมูลใน Fast-track Indexing System..."  (บทบรรณาธิการ)

เผยแพร่แล้ว: 14-11-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)

บทความวิชาการ (Academic Articles)