การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 3

ผู้แต่ง

  • สำเนียง จุลเสริม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.50

คำสำคัญ:

ทักษะ, การคิดวิเคราะห์, จิตตปัญญาศึกษา

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 33 คน ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 2) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ การทดลองในครั้งนี้ใช้เวลา จำนวน 8 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที แบบ Dependent Sample t-test

         ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ. (2560). ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับย่อ. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร. (2551). จิตตปัญญาศึกษาในประเทศไทย “Contemplative Education in Thailand”. จิตตปัญญาศึกษา: การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.

จุฑามาศ เจริญธรรม. (2549). การจัดการเรียนรู้กระบวนการคิด. นนทบุรี : สุรัตน์การพิมพ์.

ณัฐฬล วังวิญญู. (2552). สรุปความรู้จากการอบรม “ภาวะผู้นำทางจิตตปัญญาศึกษาสู่มหาวิทยาลัย" หลักสูตรที่ 1 การเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ (Contemplative Education). กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา.

จิตตรา ชนกุล. (2557). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของจิตคิดเพื่ออนาคต ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และการบริการสังคม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

นันทวัน พัวพัน. (2562). ผลของการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 7(1) : 102-111.

เสกสรร ประเสริฐกุล. (2553). วิภาษวิธีแห่งจิตตปัญญาศึกษา ศีล 5 ถึงปรัชญาปารมิตา. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

Panid, V. (2007). Learn with your heart. Bangkok; 2007. Thai.

Sable David (2014). Reason in the Service of the Heart: The Impacts of Contemplative Practices on Critical Thinking. Journal of Contemplative Inquiry. 1(1) , Article 12. Available at https://digscholarship.unco.edu/joci/vol1/iss1/12.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-12-2023

How to Cite

จุลเสริม ส. (2023). การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 3. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(3), 97–104. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.50