การสืบค้นข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้

ผู้แต่ง

  • ทิพเนตร ปาสานำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ณัฐพัชร์ วงศ์ณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.63

คำสำคัญ:

การสืบค้นข้อมูล, หลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล, การนำข้อมูลไปใช้, การคัดลอกผลงานทางวิชาการ, การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ

         บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หลักการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการคัดลอกผลงานวิชาการและการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ

         ผลการศึกษาพบว่า เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล(Search Engine) คือ Google โดยสืบค้นข้อมูลจากคำสำคัญ (Keyword) หากต้องการให้ขอบเขตการค้นหาแคบลง และได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น สามารถใส่เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตรรกะบูลีน และการระบุรูปแบบของไฟล์ ช่วยในการสืบค้นได้ การนำข้อมูลไปใช้จะต้องพิจารณาหลักการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ได้แก่ ความทันสมัยของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ความสอดคล้องกับการใช้งาน ความถูต้องแม่นยำ และจุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ เป็นการนำข้อมูลที่สืบค้นได้และเลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมไปใช้ อาจใช้วิธีการคัดลอกคำต่อคำ การถอดความ การสรุป ข้อเท็จจริง ข้อมูลต่าง ๆ และสารสนเทศที่เป็นส่วนเสริม ต้องมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างเหมาะสมและถูกจริยธรรม โดยบันทึกข้อมูลแหล่งอ้างอิงไว้ในบรรณานุกรมทุกครั้ง เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และควรหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานทางวิชาการ หากไม่สามรถหลีกเลี่ยงได้ ควรใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อตรวจสอบข้อความคล้ายคลึงหรือความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลที่ต้องการตรวจ รวมทั้งรายละเอียดชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน แหล่งตีพิมพ์หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อการนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ข้อมูลและการอ้างอิงที่ถูกต้อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัญจนา บุณยเกียรติ และประไพพิศ มงคลรัตน์. (2556). การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองลิขสิทธิ์วรรณกรรมและงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (2550). คู่มือลิขสิทธิ์สำหรับนักเขียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=o-ho&month=04-2007&date=06&group=1&gblog=112. สืบค้น 20 พฤษภาคม 2566.

จิราภา วิทยาภิรักษ์. (2555). บทความปริทัศน์ การลอกเลียนงานวิชาการและวรรณกรรมโดยมิชอบ (Plagiarism). วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 11(3) : 1-4.

ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2564). การป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ. ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. เอกสารประกอบการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) และมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ. กำแพงเพชร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

ทิพเนตร ปาสานำ. (2561). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ทิวนภา ศิริพรหม และสมฤดี คงพุฒ. (2560). กลวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกงานเขียนทาง วิชาการ : กรณีศึกษานักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนาษาอังกฤษ. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 14(2) : 47-60.

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2563). เปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกันของผลงานวิชาการที่ยอมรับได้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.thailibrary.in.th/2020/05/14/similarity-percentage. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2563.

รมณีย์ เจริญทรัพย์. (2557). การโจรกรรมทางวรรณกรรม Plagiarism. ใน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เอกสารสรุปความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง โจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) สำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วาริน ไพรพันธุ์. (2563). การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://kru-it.com/computing-science-p5/credibility/. สืบค้น 25 พฤษภาคม 2566.

ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (2560). เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) คืออะไร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://sftc.rtaf.mi.th/index.php/2018-10-22-07-41-38/120-2018-10-22-03-44-24#. สืบค้น 18 พฤษภาคม 2566.

สุเมศ ชาแท่น. (2560). การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://sites.google.com/site/teacherreybanis1/ngan-xdirek-laea-khwam-samarthphises/bth-thi-7-kar-trwc-sxb-khwam-na-cheux-thux-khxng-khxmul. สืบค้น 20 พฤษภาคม 2566.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (ม.ป.ป.). เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย GOOGLE SEARCH.. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://dept.npru.ac.th/edu2/data/files/20191107142257_20160802085125_PR%20google%20search.pdf. สืบค้น 8 พฤศจิกายน 2563.

Alex Chris. (2023). Top 10 Search Engines in The World (2023 Update). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.reliablesoft.net/top-10-search-engines-in-the-world. สืบค้น 20 พฤษภาคม 2566.

Nguyen Hang - Ba Thi. (2564). ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล – แนวโน้มการพัฒนา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://vovworld.vn/th-TH/เศรษฐกิจ/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล – แนวโน้มการพัฒนา-1010963.vov. สืบค้น 18 พฤษภาคม 2566.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-12-2023

How to Cite

ปาสานำ ท., & วงศ์ณรัตน์ ณ. (2023). การสืบค้นข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(3), 307–324. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.63