การเคลื่อนไหวของวารสาร

JOURNAL MOVEMENT

2561/2017

 • เริ่มจัดทำวารสาร โดยมี ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน เป็นบรรณาธิการในขณะนั้น
 • กำหนดเผยแพร่วารสาร ฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) / (January – April) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) / (May – August) ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) / (September – December)

2562/2019

 • วารสารได้ขอเลข ISSN จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ คือ ISSN 2673-0839 (Print) และ ISSN 2673-0405 (Online) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ถึงปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566
 • วารสารได้เริ่มใช้รูปแบบการนำเสนอบทความพร้อมกับข้อแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ให้คุณภาพและมาตรฐานที่เข้มข้นกว่าเดิม ตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ในคราวประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา เช่น การระบุวันรับ การแก้ไข และตอบรับบทความ การกำหนดนโยบาย จริยธรรม และเงื่อนไขของวารสารที่ชัดเจนมากกว่าเดิม เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพวารสารและยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล

2563/2020

 • วารสารได้รับการรับรองคุณภาพวารสารและอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 2563/2020-2567/2024

2566/2023

 • วารสารได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา
 • วารสารได้ดำเนินการขอหมายเลขรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) (Digital Object Identifier : DOI) สำหรับทุกบทความที่เผยแพร่ในวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 นี้เป็นต้นไป
 • วารสารมีการกำหนด Citation ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป เพื่อเป็นข้อมูลทางบรรณานุกรมที่เป็นไปตามหอสมุดแห่งชาติกำหนด สำหรับการสืบค้นของทุกบทความที่เผยแพร่ในวารสาร
 • วารสารมีการบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar ในทุกบทความที่เผยแพร่ในวารสารเพื่อสะดวกต่อการสืบค้น อ้างอิง และการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา

2567/2024

 • วารสารได้ขอยกเลิกเลข ISSN จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ คือ ISSN 2673-0839 (Print) เนื่องจากให้ชื่อวารสารเป็นไปตามมาตรฐานสากลประจำวารสาร และได้ขอเลขใหม่โดยได้รับอนุมัติ เลข ISSN 3027-8120 (Print) เมื่อวันที่ 26/04/2567 และให้ใช้ในฉบับที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
 • วารสารได้ใช้ ISSN 3027-8120 (Print) (ตรวจสอบ) และ ISSN 2673-0405 (Online) (ตรวจสอบ)