กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
บรรณาธิการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม    
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร    
 
กองบรรณาธิการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ :  
  รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร  
  อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ทองปลิว  
 
 หน่วยงานภายนอก :  
  รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงศักดิ์ สุธรรมดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 
กองเลขานุการวารสาร
 เลขานุการ : นางปิยนุช ผมพันธ์
 ผู้ช่วยเลขานุการ : นางสาวภตพร ศรีโกตะเพชร
 ศิลปกรรม : นายณัฐนันท์ แสงสว่าง / นายอนันต์ แสวงมี
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นางนุตสรา มิ่งมงคล / นางสาวศศิธร จันครา / นางสาวอุษณีย์ จะมัวดี / นางสาวรุจิราพร ศาลางาม
 Fast-track Indexing System & DOI : อาจารย์วิเชียร พรมแก้ว / นายอธิมาตร เพิ่มพูน