ย่านชุมชนเก่าตลาดโพธารามสู่การเป็นมรดกจังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • จิตคุปต์ ละอองปลิว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • ประภัสสร มีน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • ณัฐวดี สว่างงาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • ธนกฤต สาขะจันทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.62

คำสำคัญ:

ย่านชุมชนเก่า, ตลาดโพธาราม, มรดกจังหวัด

บทคัดย่อ

         บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการพิจารณาย่านชุมชนเก่า                  ที่ควรอนุรักษ์ 2) ศึกษาประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าตลาดโพธาราม และ                    3) ศึกษากระบวนการประกาศย่านชุมชนเก่าตลาดโพธารามให้เป็นมรดกจังหวัดราชบุรี โดยเป็น                 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการทบทวนเอกสาร งานวิจัย บทความวิจัย และรายงานการประชุม              เพื่อจัดทำฐานข้อมูลย่านชุมชนเก่าตลาดโพธารามของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี บนฐานแนวคิดเกี่ยวกับย่านชุมชนเก่าและมรดกจังหวัด โดยผู้เขียนจะนำเสนอ 1) บทนำ 2) ย่านชุมชนเก่า 3) ชุมชนเก่าตลาดโพธาราม 4) มรดกจังหวัด 5) ย่านชุมชนเก่าตลาดโพธารามสู่การเป็นมรดกจังหวัดราชบุรี และ 6) บทสรุป

จากการศึกษาพบว่า ย่านชุมชนเก่าตลาดโพธารามมีลักษณะของย่านชุมชนเก่าที่ควรแก่  การอนุรักษ์ครบถ้วน ทั้งลักษณะทางกายภาพที่เป็นองค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะที่ไม่ใช่กายภาพ และลักษณะของบริบทที่ตั้ง มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีองค์ประกอบของแหล่งมรดกที่หลากหลาย มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และมีแผนการบริหารจัดการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ย่านชุมชนเก่าตลาดโพธารามได้รับการประกาศให้เป็นมรดกจังหวัดราชบุรี อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และสร้างความยั่งยืนให้แก่มรดกจังหวัดสืบไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nopphon, R. and Apichart, S. (2020). Photharam Village to Photharam Market. Muang Boran Journal 46(3) : 114-119. [In Thai]

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (2012). Documents published on Environment and Art Quality Standards: traditional communities. Bangkok : Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. [In Thai]

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (2013). The Guidelines for Environment and Art Preservation: traditional communities. Bangkok : Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. [In Thai]

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (2021). Principles and Framework Implement of National Heritage Projects. Bangkok : Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. [In Thai]

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. (2021). Traditional Communities in the Central of Thailand. Bangkok : Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. [In Thai]

Pornpan, J. (2013). Photharam: The Decline of Chinese Traditions. Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition. 32(1) : 57-68. [In Thai]

Qin, H. (2018). Photharam Market, a Cultural Pluralism-Community on Maeklong River Basin: Cultural Area Management. Doctor’s thesis. Burapha University. [In Thai]

Ratchaburi Natural Environment and Local Arts Conservation Unit. (2021). The Old Building and The Wisdom of Washing Bean Sprouts. Ratchaburi : Muban Chombueng Rajabhat University. [In Thai]

Ratchaburi Natural Environment and Local Arts Conservation Unit. (2022). The Procedure of Announcing the Traditional Communities Photharam Market to the Inheritance of Ratchaburi Province. Ratchaburi : Muban Chombueng Rajabhat University. [In Thai]

Sarayut, S. and Sawek, S. (2014). Chinese Communities in Photharam. Ratchaburi : Thammaruks Printing. [In Thai]

Suphaphorn, J. (2011). The Local History of Maeklong River Basin: Ban Pong-Ban Jet Samian. Ratchaburi : Wat Muang Folk Museum. [In Thai]

The Office of Arts and Culture. (2023). Good Practices: Announcing the Traditional communities to the Provincial Heritage. Ratchaburi : Muban Chombueng Rajabhat University. [In Thai]

UNESCO. (2010). The Criteria for Selection. [Online]. Available : https://whc.unesco.org/en/criteria. Retrieved May 10, 2023.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-12-2023

How to Cite

ละอองปลิว จ., มีน้อย ป., สว่างงาม ณ., & สาขะจันทร์ ธ. (2023). ย่านชุมชนเก่าตลาดโพธารามสู่การเป็นมรดกจังหวัดราชบุรี. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(3), 293–306. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.62