Announcements

 • ขอเรียนเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวารสาร (ออนไลน์)

  23-03-2024

  #วารสารทางวิชาการและเครือข่าย

  หากคุณอยากรู้แหล่งคุณภาพเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  หากคุณคือประชาคมคนวารสารทางวิชาการ..ต้องมาร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมกับเรา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ (On-site & Online)
  การยกระดับและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
  สมัครเข้าร่วม : https://forms.gle/GriqBN2KSdrXKkVu7
  ในวันที่ 27 มีนาคม 2567
  เวลา 8.30 – 17.30 น.
  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ
  และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  https://zoom.us/j/97345878790

  ท่านจะได้ทราบ..
  - ระบบและกลไกการบริหารวารสารและเครือข่าย
  - พัฒนาคุณภาพวารสารทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก.พ.อ. และ TCI กำหนด
  - การยื่นประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการในระดับชาติของ TCI รอบ 5 (เมษยน-พฤษภาคม 2567)
  - รับเกียรติบัตรหลังประเมินโครงการฯ

  Read more about ขอเรียนเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวารสาร (ออนไลน์)
 • ขอแจ้งการบันทึกรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล DOI ของบทความที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

  10-04-2023

  เรียน ผู้นิพนธ์ ทุกท่าน
  ตามที่วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่นได้ดำเนินการขอหมายเลขรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) (Digital Object Identifier : DOI) สำหรับทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป นั้น

  บัดนี้วารสารขอแจ้งว่า ทุกบทความที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2566 ในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ได้ทำการบันทึกรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล DOI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอให้ท่านตรวจสอบรหัส DOI ผ่านระบบ ThaiJo ของวารสาร https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/issue/view/17403

  ขอแสดงความนับถือ
  กองบรรณาธิการ

  Read more about ขอแจ้งการบันทึกรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล DOI ของบทความที่ตีพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป
 • ขอแจ้งคำชี้แจงขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น

  24-03-2023

  วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์
  - บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ภาษาไทย 3,000 บาท/บทความ
  - บทความวิจัย/ บทความวิชาการ  ภาษาอังกฤษ 4,500 บาท/ บทความ

  คำชี้แจงขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
  1. ขอให้ผู้นิพนธ์ส่งไฟล์เอกสารผ่านระบบ ThaiJo ประกอบด้วย
      1.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ Word จำนวน 1 ไฟล์
      1.2 แบบฟอร์มส่งบทความ จำนวน 1 ไฟล์
      กรุณาดูคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Click)

  2. เมื่อไฟล์เอกสารครบถ้วนแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น ตามข้อกำหนดของวารสาร หากผ่านการพิจารณาบทความเบื้องต้น ทางวารสารจะแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารก่อนการตรวจประเมินคุณภาพบทความ

  3. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสาร กำหนดให้โอนชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารผ่านทางบัญชีธนาคาร โดยผู้นิพนธ์จะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่วารสารเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งหลักฐานการชำระเงินที่อีเมล jlgisrru@srru.ac.th โดยระบุ 1) ชื่อ - สกุล ผู้นิพนธ์ 2) ชื่อบทความ 3) สลิปการโอน

  หมายเหตุ: การชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารทุกรายการ เป็นค่าดำเนินการของวารสาร ซึ่งหากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์ ทางวารสารจะไม่คืนเงินค่าตีพิมพ์วารสารดังกล่าว

  Read more about ขอแจ้งคำชี้แจงขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น