บทความย้อนหลัง

 • มกราคม-เมษายน
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024)

  "...ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 นี้เป็นอีกฉบับที่ทางวารสารมีการใช้ภาพประกอบปกวารสารทั้งปกหน้าและปกหลังที่สื่อถึงประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สืบสานจากรุ่นสู่รุ่นของชาวรัฐศาสตร์ สุรินทร์ เรียกว่า “ประเพณีบุญเดือนสิงห์ฯ” ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงการหลอมความเป็นหนึ่งของชาวรัฐศาสตร์พร้อมผสมกลมกลืนประเพณีความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านขั้นตอนและกระบวนการของประเพณีบุญเดือนสิงห์ฯ โดยทางสาขารัฐศาสตร์จะจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ทางวารสารได้ขอยกเลิกเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number (ISSN) จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เดิม คือ ISSN 2673-0839 (Print) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ถึงปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 และได้ทำการขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารใหม่ คือ ISSN 3027-8120 (Print) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป..." (บทบรรณาธิการ)

 • กันยายน-ธันวาคม
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (2023)

  "...ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 นี้เป็นอีกฉบับที่ทางวารสารมีการใช้ภาพประกอบปกวารสารทั้งปกหน้าและปกหลังที่สื่อถึงประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรและไทยกูย เรียกว่า “ประเพณีแซนโฏนตา” ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น สำหรับกระบวนการดำเนินการของวารสารใช้เกณฑ์คุณภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกประการ ซึ่งในทุกฉบับและทุกบทความทางวิชาการจะมีบรรจุข้อมูลใน Fast-track Indexing System..."  (บทบรรณาธิการ)

 • พฤษภาคม-สิงหาคม
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023)

  "...ฉบับนี้ทางกองบรรณาธิการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวารสารอีกระดับ กล่าวคือ ในทุกบทความจะมีหมายเลขรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) (Digital Object Identifier : DOI) กำกับ และมีการกำหนด Citation ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นข้อมูลทางบรรณานุกรมที่เป็นไปตามหอสมุดแห่งชาติกำหนด สำหรับการสืบค้นของทุกบทความที่เผยแพร่ในวารสาร ทั้งนี้ มีการบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar ในทุกบทความที่เผยแพร่ในวารสารเพื่อสะดวกต่อการสืบค้น อ้างอิง และการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา..."  (บทบรรณาธิการ)

 • มกราคม-เมษายน
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2023)

  "...เป็นวารสารทางวิชาการที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของวารสารตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index : TCI) ในการดำเนินการ ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้ใช้รูปแบบการนำเสนอบทความพร้อมกับข้อแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เข้มข้นเช่นเดียวกันทุกฉบับตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพวารสารและยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล โดยทางวารสารได้ดำเนินการขอหมายเลขรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) (Digital Object Identifier : DOI) สำหรับทุกบทความที่เผยแพร่ในวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 นี้เป็นต้นไป..."  (บทบรรณาธิการ)

 • กันยายน-ธันวาคม
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2022)

 • พฤษภาคม-สิงหาคม
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022)

 • มกราคม-เมษายน
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2022)

 • กันยายน-ธันวาคม
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2021)

 • พฤษภาคม-สิงหาคม
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2021)

 • มกราคม-เมษายน
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2021)

1-10 of 22