เกี่ยวกับวารสาร

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal of Local Governance and Innovation
ISSN 3027-8120 (Print)
ISSN 2673-0405 (Online)

วารสารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารการจัดการ สหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษาและบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนา

วารสารกำหนดเผยแพร่วารสาร ฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) / (January – April)
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) / (May – August)
ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) / (September – December)

ประเภทของบทความ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ
รับตีพิมพ์บทความ ทั้ง บทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขการตีพิมพ์บทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสามท่าน โดยบทความผู้นิพนธ์ภายนอกได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคนละหนึ่งท่าน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยสองท่าน ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายในได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review) และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสาร ทั้งนี้ บทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อกองบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ สำหรับทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้นิพนธ์แต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

ทั้งนี้ วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เฉพาะแบบปกติ และไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์แบบเร่งด่วน (Fast Track) ดังนี้
- บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ภาษาไทย 3,000 บาท/ บทความ
- บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ภาษาอังกฤษ 4,500 บาท/ บทความ

คำชี้แจงขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
1. ขอให้ผู้นิพนธ์ส่งไฟล์เอกสารผ่านระบบ ThaiJo ประกอบด้วย
    1.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ Word จำนวน 1 ไฟล์
    1.2 แบบฟอร์มส่งบทความ จำนวน 1 ไฟล์
    กรุณาดูคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Click)
2. เมื่อไฟล์เอกสารครบถ้วนแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น ตามข้อกำหนดของวารสาร หากผ่านการพิจารณาบทความเบื้องต้น ทางวารสารจะแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารก่อนการตรวจประเมินคุณภาพบทความ 
3. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสาร กำหนดให้โอนชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารผ่านทางบัญชีธนาคาร โดยผู้นิพนธ์จะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่วารสารเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งหลักฐานการชำระเงินที่อีเมล jlgisrru@srru.ac.th โดยระบุ 1) ชื่อ - สกุล ผู้นิพนธ์ 2) ชื่อบทความ 3) สลิปการโอน

หมายเหตุ: การชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารทุกรายการ เป็นค่าดำเนินการของวารสาร ซึ่งหากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์ ทางวารสารจะไม่คืนเงินค่าตีพิมพ์วารสารดังกล่าว

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน
					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน

"...ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 นี้เป็นอีกฉบับที่ทางวารสารมีการใช้ภาพประกอบปกวารสารทั้งปกหน้าและปกหลังที่สื่อถึงประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สืบสานจากรุ่นสู่รุ่นของชาวรัฐศาสตร์ สุรินทร์ เรียกว่า “ประเพณีบุญเดือนสิงห์ฯ” ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงการหลอมความเป็นหนึ่งของชาวรัฐศาสตร์พร้อมผสมกลมกลืนประเพณีความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านขั้นตอนและกระบวนการของประเพณีบุญเดือนสิงห์ฯ โดยทางสาขารัฐศาสตร์จะจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ทางวารสารได้ขอยกเลิกเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number (ISSN) จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เดิม คือ ISSN 2673-0839 (Print) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ถึงปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 และได้ทำการขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารใหม่ คือ ISSN 3027-8120 (Print) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป..." (บทบรรณาธิการ)

เผยแพร่แล้ว: 26-01-2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)

ดูทุกฉบับ