การบริหารท้องถิ่นบนพื้นฐานกระบวนทัศน์ธรรมาภิบาลแนวใหม่

ผู้แต่ง

  • สัญญา เคณาภูมิ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม https://orcid.org/0000-0002-9833-4759
  • วัชราภรณ์ จันทนุกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี https://orcid.org/0000-0001-8048-9798

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.66

คำสำคัญ:

การบริหารท้องถิ่น, กระบวนทัศน์ธรรมาภิบาลแนวใหม่, การปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

         การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่จำเป็นต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นการปรับหรือลดลงการเปลี่ยนแปลงในการกำกับดูแลเพื่อให้พื้นท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนจนเกิดความผูกพันและความพึงพอใจ การดำเนินการจึงต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างรอบด้าน องค์กรปกครองท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้กระบวนทัศน์ธรรมาภิบาลแนวใหม่ (New Public Governance: NPG) บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารท้องถิ่นบนพื้นฐานกระบวนทัศน์ธรรมาภิบาลแนวใหม่ ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์องค์ประกอบพร้อมการนำเสนอเชิงพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารท้องถิ่นบนพื้นฐานกระบวนทัศน์ธรรมาภิบาลแนวใหม่ ประกอบด้วย (1) การตัดสินใจที่โปร่งใส (2) การมีส่วนร่วมของพลเมือง (3) การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (4) ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ (5) บริการสาธารณะที่ตอบสนอง                    (6) สร้างพันธมิตรและความร่วมมือ (7) การบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adriana, G. (2018). Public Services between the Citizen’s Need and the Possibilities of the Administration. 9(2) : 23-34. doi: 10.2478/HJBPA-2018-0010

Ahmet, G. (2014). The effects of the new public administration approach on local governance control. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2(1) : 1-10.

Almeida, V., Filgueiras, F., and Gaetani, F. (2019). Principles and Elements of Governance of Digital Public Services. IEEE Internet Computing (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)). 23 (6) : 48-53.

Andrew, H-W. (2005). Transparent Decision Support Using Statistical Evidence. Doctor of Philosophy in Systems Design Engineering: University of Waterloo.

Andrew, H-W., and Daniel, W., Stashuk. (2006). Transparent decision support using statistical reasoning and fuzzy inference. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. 18(8) : 1125-1137. doi: 10.1109/TKDE.2006.132

Andrikopoulos., P.V., and Ifanti, A.A. (2020). New Public Management and Governance: Quo Vadis?. Journal of Public Administration and Governance. 10(3) : 430-442. doi: 10.5296/JPAG.V10I3.17494

Anyadike, O., and Nkechi. (2014). Effective Strategies for the Improvement of Human and Material Resources Management in the Nigerian Local Government System. International Review of Management and Business Research. 3(2) : 1264.

Carter, B., Casady., Kent, Eriksson., Raymond, E., Levitt., W., and Richard, S. (2020). (Re)defining public-private partnerships (PPPs) in the new public governance (NPG) paradigm: an institutional maturity perspective. Public Management Review. 22(2) : 161-183. doi: 10.1080/14719037.2019.1577909

Casady, B.C., Eriksson, K., Levitt, E.R., and Scott, R.W. (2020). (Re)defining public-private partnerships (PPPs) in the new public governance (NPG) paradigm: an institutional maturity perspective. Public Management Review. 22(2) : 161-183. DOI: 10.1080/14719037.2019.1577909

Charity, Latanza, Indahsari., and Sam'un, Jaja, Raharja. (2020). New Public Management (NPM) as an Effort in Governance. 3(2) : 73-81. doi: 10.24198/JMPP.V3I2.25342

Christine, C., and Carol, N. (2021). New Governance Paradigms. Research Papers in Economics. 131-151. doi: 10.1007/978-3-030-59204-2_5

Clarke, C., and Nelson, C. (2021). New Governance Paradigms. In: Jamaica’s Evolving Relationship with the IMF. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59204-2_5.

Claudio, B., Marco, C., and Matteo, P. (2013). Bridging the Gap between Citizens and Local Administrations with Knowledge-Based Service Bundle Recommendations. 157-161. doi: 10.1109/DEXA.2013.25

Dan-Cristian, D., Ciprian, M.P., and Raluca, B. (2017). The Image of Local Public Administrations in Transylvania Among Citizens: An Empirical Study. 15-40. doi: 10.1007/978-3-319-54454-0_2

Dang, Van, My., Nguyen, Thi, Thuy, Hanh. (2018). Evaluating Satisfaction of Citizens on Quality of Public Administration Services in the Central Highlands of Vietnam. Advances in economics and business. 6(5) : 308-314. doi: 10.13189/AEB.2018.060504

Du, Y., and Yin, Y-L. (2009). Study on the Necessity for Establishing the Theory of Public Project Governance. 3 : 599-602. doi: 10.1109/ICIII.2009.455

Elmira, F. (2012). Validation of a transparent decision model to rate drug interactions. BMC Clinical Pharmacology. 13(1) : 7-7. doi: 10.1186/2050-6511-13-7

Fabio, H., and Wijnand, V. (2021). Public Transport Governance. The Routledge Handbook of Public Transport. 21-32. doi: 10.4324/9780367816698-3.

Fischer, R. (2021). Functional interrelations of governance elements and their effects on tropical deforestation - combining qualitative and quantitative approaches, Johann Heinrich von Thünen-Institut. Germany. Retrieved from https://policycommons.net/artifacts/2187264/functional-interrelations-of-governance-elements-and-their-effects-on-tropical-deforestation/2943241/ on 22 Aug 2023. CID: 20.500.12592/gnhsq4.

Francesca, M., and Fabio, C. (2015). Public administrators' engagement in services co-creation: : factors that foster and hinder organisational learning about citizens. Total Quality Management & Business Excellence. 26(11) : 1161-1172. doi: 10.1080/14783363.2014.918706

Frederik, V. (2021). Inclusive Citizen Participation. Master: Society, Sustainability and Planning: Spatial Sciences of Rijksuniversiteit Groningen.

Guillaume, F., Emmanuel, C., and Jean-Christophe, P. (2015). Effective distributed resources management system for local voltage support. 23rd International Conference on Electricity Distribution Lyon, 15-18 June 2015, 1-5.

Ibrahim Mustafa Khudir, and Shahnawaz Ali. (2019). Elements, Characteristics and Principles for Effectiveness Governance in Public Sector. Indian journal of science and technology (The Indian Society of Education and Environment). 12 (36) : 1-9.

Indahsari, L.C., and Raharja, J.S. (2020). New Public Management (NPM) as an Effort in Governance. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik. 3(2) : 73-81. doi: 10.24198/JMPP.V3I2.25342.

Jalaluddin, Abdul, Malek., Seng, Boon, Lim., Zurinah, Tahir. (2019). Understanding the issues of citizen participation. 4(1) : 1-22. doi: 10.24200/JONUS.VOL4ISS1PP1-22

Jan, Fazlagic., Elżbieta, Izabela, Szczepankiewicz. (2020). The Role of Local Governments in Supporting Creative Industries—A Conceptual Model. Sustainability. 12(1) : 438. doi: 10.3390/SU12010438

Jiang, K. (2016). Changes, Challenges and Innovation in the Local Government Public Services of the New Media Era. Proceedings of the 2016 International Conference on Public Management (ICPM 2016) : 59-62. doi: 10.2991/ICPM-16.2016.16

Juan, C.T-S. (2018). The politics of immigration locally: alliances between political parties and immigrant organizations. Ethnic and Racial Studies. 41(9) : 1728-1746. doi: 10.1080/01419870.2017.1297471

Kalsoom, B., and Wang, B. (2016). Social Responsibility and Organisational Commitment in Local Public Administration: The Moderating Role of Organisational Citizenship Behaviour and Social Bonding. International Public Administration Review. 14 : 13-36. doi: 10.17573/IPAR.2016.2-3.01

Karin, Hilmer, Pedersen., Lars, Johannsen. (2018). New Public Governance in the Baltic States: Flexible Administration and Rule Bending. Public Performance & Management Review. 41(3) : 648-667. doi: 10.1080/15309576.2018.1465828

Kate, B., Nigel, B., and Jennifer, F. (2021). Shapers or schemers of collaborative governance: network management in England’s Local Enterprise Partnerships. Local Government Studies. 1-21. doi: 10.1080/03003930.2021.1895769

Kononov., D.A., and Furugyan, M.G. (2019). Effective Management of Regional Projects Resources," 2019 Twelfth International Conference "Management of large-scale system development. (MLSD), Moscow, Russia, 1-5, doi: 10.1109/MLSD.2019.8910972.

Leo, H., and Frédérique, S. (2014). Local Integrity Systems; Towards a framework for comparative analysis and assessment. Paper presented at the fifth workshop of the EGPA Study Group on Ethics and Integrity of Governance Madrid, 19-22 September 2007.

Li, L. (2018). On Citizen Participation in Public Policy. doi: 10.2991/ICPM-18.2018.36

Lim, S., Jalaluddin, A.M., Mohd, Y.H., and Zurinah, Tr. (2018). Citizen participation in building citizen-centric smart cities. Geografia: Malaysian journal of society and space. 14(4) : 42-53. doi: 10.17576/GEO-2018-1404-04

Linda, L. (2016). The rising importance of local government in the United States: Recent research and challenges for sociology. Sociology Compass. 10(10) : 893-905. doi: 10.1111/SOC4.12410

M., Tziva., Simona, Negro., Agni, Kalfagianni., Marko, P., Hekkert. (2021). Alliances as system builders: On the conditions of network formation and system building in sustainability transitions. Journal of Cleaner Production. 318 : 128616-. doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2021.128616

Marika, G., and Gabriele, H-J. (2021). Empowerment and participation by the means of Citizen Science – Methodological approaches and experiences from projects in rural areas. 393:006. doi: 10.22323/1.393.0006

Mark, R. (2011). Development of a Transparent Interactive Decision Interrogator to facilitate the decision-making process. Value in Health. 14 (5) : 768-776, https://doi.org/10.1016/j.jval.2010.12.002

Mats, D., Love, E., Aron, L., and Mona, R. (2010). Transparent Public Decision Making: Discussion and Case Study in Sweden. 263-281. doi: 10.1007/978-90-481-9045-4_15

Moslem, S., Hamed, E.D., and Hadi, E.D. (2019). Analysis of Effective Factors in Sustainable Management of Forest Resources among Local Communities of Kerman Province. Desert. 24(2) : 277-292. doi: 10.22059/JDESERT.2019.76385

Newnham, L. (2021). Workplace Innovation in Government Organizations and Its Relationship with Organizational Culture. In: McMurray, A., Muenjohn, N., Weerakoon, C. (eds) The Palgrave Handbook of Workplace Innovation. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59916-4_5

Richard Fischer, Fabian Tamayo Cordero, Tatiana Ojeda Luna, Rubén Ferrer Velasco, Maria DeDecker, Bolier Torres, Lukas Giessen, and Sven Günter, (2021). Interplay of governance elements and their effects on deforestation in tropical landscapes: Quantitative insights from Ecuador, World Development, 148,105665,https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105665.

Roberta, R., Catherine, H., Ronald, W., A, Lawrie., and Bligh, G. (2015). Why local government matters: full report 2015.

Runya, Xu., Qigui, Sun., and Wei, Si. (2015). The Third Wave of Public Administration: The New Public Governance. Canadian Social Science. 11(7) : 11-21. doi: 10.3968/%X

Shamsul, Azren, Mohd, Shukor., Zarina, Abdul, Munir., Muhammad, Aliff, Ibrahim., Norhayati, Omar., and Shaherah, Abdul, Malik. (2019). The Competitive Advantage of Technology: The Impact of Human Resources, Organization and Technology at a Local State Government-Based Organization. The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 9(6) : 1061-1070. doi: 10.6007/IJARBSS/V9-I6/6067

Sharon, S. (2020). Innovative Organization within Local Government: An Innovation Class. Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study. 1(1) : 17-21,DOI:10.47616/jamrsss.v1i1.25

Sidi Nur Hanafiah, Tresna Milanda Ruhendi and Aulia Nurul Sopiani. 2021. Exploring Key Elements of Public Governance. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. 56 (1) : 92-103

Söderström, F., and Melin, U. (2019). Creating Local Government Innovation. In: Lindgren, I., et al. Electronic Government. EGOV 2019. Lecture Notes in Computer Science(), vol 11685. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27325-5_10

Stephan, M., and Daniel, R. (2013). The Formation of Cross-Sector Development Partnerships: The Role of Bridging Agents and Project Network Alliances. Social Science Research Network, doi: 10.2139/SSRN.2241067

Surasak, Chamaram., Phramaha, Chotniphitphon, Suttacitto., Wanchai, Suktam., Wai, Cheesam., Setthabhorn, Nunchoo., and PhramahaYuththapichan, Yodhasasano. (2018). Public Administration According to Organizational Theory: Public Administration, New Public Management and New Public Governance. 4(1) : 7-24.

Toby, S.J., and Alistair, C. (2021). Delivering electoral integrity under pressure: Local government, electoral administration, and the 2016 Brexit referendum. Local Government Studies. 47(2) : 186-207. doi: 10.1080/03003930.2020.1719075

Vasilios, P., Andrikopoulos., and Amalia, Α., Ifanti. (2020). New Public Management and Governance: Quo Vadis?. Journal of Public Administration and Governance. 10(3) : 430-442. doi: 10.5296/JPAG.V10I3.17494

Wahyuningsih, H. (2018). Managing local resources to improve community empowerment and reduce poverty. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. 82(10) : 113-117. doi: 10.18551/RJOAS.2018-10.12

Yener, K., and Jens, H. (2018). Alliances in international governmental organizations, regional trade agreement formation, and multinational enterprise regionalization strategy. Journal of International Business Studies. 49(6) : 729-742. doi: 10.1057/S41267-018-0152-X

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-12-2023

How to Cite

เคณาภูมิ ส., & จันทนุกูล ว. . (2023). การบริหารท้องถิ่นบนพื้นฐานกระบวนทัศน์ธรรมาภิบาลแนวใหม่. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(3), 359–378. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2023.66