เผยแพร่แล้ว: 2022-12-31

กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการวัดในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในจังหวัดนครสวรรค์

พระครูนิปุณพัฒนวงศ์, ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์ , สมภพ เจิมขุนทด

2839-2852

ผัสสะสู่สภาวะจิต: จินตภาพใหม่จากคติความเชื่อตุงล้านนา

เปศล อัศวปรมิตชัย , ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี

2976-2989

มโนทัศน์การตลาดบริการของธุรกิจคาเฟแนวอัตลักษณ์แบบสร้างสรรค์

อาทิตย์ สัญญากร, จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ , เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ

2990-2999

แนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในประเทศออสเตรเลีย

อุดมศักดิ์ นิภาเกษม, พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท , พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

3012-3021

อนาคตภาพพระสอนศีลธรรมเพื่อยกระดับ การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสังคมชีวิตวิถีใหม่

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, ชนันภรณ์ อารีกุล, พระศรีธรรมภาณี, พระมหาพงศธร คลังสอน , ขวัญตระกูล บุธิจักร

3036-3049

การประยุกต์ใช้หลักสติในการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตคู่

ธตรฐ หินซุย, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ , พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

3095-3105

การประยุกต์ใช้หลักสติเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวสันติสุข

กรธิดา เดียวเจริญ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ , พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

3106-3116

การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

ประสงค์ ศิริมณฑล, สุพัตรา ยอดสุรางค์, วรสิทธิ์ เจริญพุฒ , เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์

3156-3169