เผยแพร่แล้ว: 2022-10-31

พุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนารูปแบบเสริมสร้างโพธิปัญญาพยาบาล

วริทธิ์ตา จารุจินดา, ประยูร สุยะใจ , พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ

2361-2373

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

มนตร์ธัช ยานันท์บุญสิริ, พิณสุดา สิริธรังศรี, อุทัย บุญประเสริฐ

2384-2396

มรรควิธีลดเว้นคำรุนแรงด้วยกระบวนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ “นวัตกรรมบอร์ดเกม”

นิษฐา หรุ่นเกษม, โสรยา งามสนิท, ปรียา สมพืช, จันทิกา สุภาพงษ์, สิริมณฑ์ พึ่งสังวาลย์, นิศรารัตน์ วิไลลักษณ์, ปรัชญา ทองชุม, ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์, ปัทมา สารสุข, อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์, ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ

2608-2621

การพัฒนาปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยพุทธสันติวิธี

ประทุมพร กำเหนิดฤทธิ์, พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ , อดุลย์ ขันทอง

2692-2705

คุณลักษณะธีมโฮเทลสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัวในประเทศไทย

ทัศน์ชัย พัฒนโกศัย, ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร, ระชานนท์ ทวีผล

2720-2733

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานขาย

จารุวรรณ เมืองเจริญ, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , จันทนา แสนสุข

2734-2748