เผยแพร่แล้ว: 2022-02-27

รูปแบบการพัฒนาพุทธกสิกรรมโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ศึกษากรณี จังหวัดศรีสะเกษ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ศักดิ์ชัย สักการะบูชา, นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์

48-64

กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างสมาธิกับปัญญาในการปฏิบัติกรรมฐาน

นภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, มนตรี สิระโรจนานันท์

126-141

การพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยสู่อาชีพโดยพุทธสันติวิธี

ณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

215-226

รูปแบบการให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชนสู่วิถีสันติสุขในศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง

ลัดดา เฉลิมกาญจนา, พระธรรมวัชรบัณฑิต, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

294-305

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของครอบครัวเข้มแข็งในสังคมไทย

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ศักดิ์ชัย สักกะบูชา, พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร์

351-364

รูปแบบเกษตรอินทรีย์วิถีโคกหนองนาโมเดล: รูปแบบชุมชนสันติสุขของบ้านถ้ำโกบ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

พระปลัดสำราญ ฐานธมฺโม, พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺโท, พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

365-377