การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้มรดกโลก ทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา

Main Article Content

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
กรรณิการ์ ขาวเงิน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางพัฒนาวิดีโอคลิปและแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา 2) พัฒนาวิดีโอคลิปและแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา และ 3) ประชาสัมพันธ์และประเมินผลวิดีโอคลิปและแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา และการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จำนวน 23 คน และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน 5 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ รวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางพัฒนาวิดีโอคลิปและแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา เป็นการจัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 4 แห่ง รวม 27 สถานที่ โดยมีรูปแบบการนำเสนอสื่อการเรียนรู้คือ (1) การจัดทำข้อมูลและการนำเสนอแบบตรงประเด็น ชัดเจน และน่าสนใจ (2) การจัดทำสื่อการเรียนรู้และช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล
ที่ใช้งานง่าย และเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 2) การพัฒนาวิดีโอคลิปและแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอคลิปแบ่งตามชื่อของมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 27 คลิป และจัดทำช่องทางเข้าถึงสื่อการเรียนรู้เป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องยูทูป และแอพพลิเคชั่น และ 3) ประชาสัมพันธ์และประเมินผลวิดีโอคลิปและแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม (1) ด้านวิดีโอคลิป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด และ (2) ด้านแอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ASEAN NOTES. (2014). HISTORIC CITY OF AYUTTHAYA. Retrieved 22 July, 2021, from https://aseannotes.blogspot.com/2014/07/2_5059.html

ASEAN NOTES. (2014). HISTORIC TOWN OF SUKHOTHAI AND ASSOCIATED HISTORIC TOWNS. Retrieved 22 July, 2021, from https://aseannotes.blogspot.com/2014/07/3_21.html

Buhalis, D. (2019). Technology in Tourism–From Information Communication Technologies to Etourism and Smart Tourism Towards Ambient Intelligence Tourism: A Perspective Article. Tourism Review, 75(1), 267-272.

Chen, Y. (2014). The effects of perceived relevance of travel blogs’ content on the behavioral intention to visit a tourist destination. Retrieved September 18, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/262272955

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., &. Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35(8), 982-1003.

Gretzel, U. (2015). Smart tourism: foundations and developments. Retrieved September 18, 2022, from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12525-015-0196-8.pdf

Huang, C. D. et al. (2017). Smart Tourism Technologies in Travel Planning: The Role of Exploration and Exploitation. Information & Management, 54(6), 757–770.

Li, Y. (2017). The concept of smart tourism in the context of tourism information services. Tour Management, 58, 293–300.

Owaied, H. H., Farhan, H. A., Al-Hawamdeh, N., & Al-Okialy, N. (2011). A model for intelligent tourism guide system. Journal of Applied Sciences, 11(2), 342-347.

Sun, Y. et al. (2016). Internet of Things and Big Data Analytics for Smart and Connected Communities. IEEE Access, 4, 766-773.

UNESCO. (2021). Historic City of Ayutthaya. Retrieved August 3, 2021, from https://whc.unesco.org/en/list/576/

UNESCO. (2021). World Cultural Heritage list. Retrieved August 3, 2021, from https://whc.unesco.org/en/list/574/

UNESCO. (2021). World Heritage List. Retrieved August 3, 2021, from https://whc.unesco.org/en/list/&order=country#alphaT

UNESCO. (2021). World Heritage List. Retrieved August 3, 2021, from http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO. (2021). World Heritage Properties in Thailand. Retrieved August 3, 2021, from http://whc.unesco.org/en/statesparties/th

Wang, D. (2012). The role of smartphones in mediating the touristic experience. Retrieved September 18, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/258161252