รูปแบบการให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชนสู่วิถีสันติสุขในศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง

Main Article Content

ลัดดา เฉลิมกาญจนา
พระธรรมวัชรบัณฑิต
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเด็กและเยาวชนกระทำความผิดของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 2) เพื่อเสนอรูปแบบการให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชนสู่วิถีสันติสุขในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยการศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้พิพากษา จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ปกครอง เยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา จำนวน 62 ท่าน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปแบบ content analysis ให้ความสำคัญกับความคิดรวบยอด มีการตีความ Interpretation ซึ่งการวิเคราะห์และตีความจะนำความรู้จากทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาร่วมในการพิจารณา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดที่พบมากที่สุดคือ ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ซึ่งพฤติการณ์คดีมีทั้งครอบครองเพื่อเสพ ครอบครองเพื่อจำหน่าย ร่วมกันผลิต และยังพบว่า ยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำผิดด้วยข้อหาอื่นด้วย 2) รูปแบบการให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชนสู่วิถีสันติสุขในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักคิดพื้นฐาน ได้แก่ การนำหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มาเป็นกรอบวิเคราะห์ในการให้คำปรึกษา 2) การพัฒนาผู้เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาด้วยพลังเครือข่าย 3) ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาของผู้ให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การสร้างสัมพันธภาพ 3) การสร้างความไว้วางใจ 4) การให้กำลังใจ 5) การกระตุ้นความคิดและตั้งเป้าหมายในชีวิต 6) เร้ากุศลให้ดำรงอยู่ในมรรค ได้องค์ความรู้ใหม่เรียกว่า NT&4D for Juvenile Counseling for Peaceful Way

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Juvenile Observation and Protection. (2019). Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 (2010). Retrieved October 4, 2019, from http://www2.djop.moj.go.th/law/act/item/151.

Katumarn, P. (2020). President of Child & Adolescent Psychiatrist Association of Thailand. Interview. August, 20.

Kittiwat, R. (2020). Counselor. Interview. September, 3.

Laorungkan, T. (2020). Psychologist, Practitioner Level. Interview. September, 3.

Motmonthin, P. (2017). The Buddhist Integration for Developing Youth to Become Good Person. (Master’s Thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Phra Bhramagunabhorn (P.A.Payutto). (2014). Way of Thinking According to the Buddhadhamma. Bangkok: MCU Press.

Phramaha Boonchit Kantasīlo. (2008). The Study of the Method of Solving Youths' Moral Problems in Ven. Buddhadasa Bhikkhu' s viewpoints. (Master’s Thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Phramaha Somboon Vuddhikaro. (2020.). Dean of Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Interview. October, 27.

Phramaha Suthep Sudhiñāṇo. Deputy Dean, Faculty of Humanism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Focus Group Discussion. December, 26.

Phramaha Thonglo Thanissaro. (2011). A Study of Buddhist Disciplines for Life Development to a Happiness. (Master’s Thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Ayutthaya.

Pruksathien, S. (2020). Chief Judge of the Central Juvenile and Family Court. Interview. September, 30.

Ruchiwanitkun, P. (2020). Senior Judge of the Central Juvenile and Family Court. Interview. September, 29.

Semsikkha. (2019). Potential Development Counseling. Retrieved October 21, 2019, from https://semsikkha.org/tha/index.php/about-us/course/course-2/31-counseling.

Siwamok, N. (2020). Lay Judge and Counselor at the Central Juvenile and Family Court. Interview, September, 3.

Sonjai, A. (2020). Juvenile Counselor. Interview. September, 1.

Suvanakkul, R. (2020). Clinical Psychologist, Senior Professional Level. Interview. September, 8.

Thai Health Promotion Foundation. (2019). A Survey of Thai Teenage Behavior. Retrieved January 24, 2019, from https://www.thaihealth.or.th.

Wongphiromsan, Y. (2020). Advisor to the Department of Mental Health. Interview. October, 28.

Yakaew, C. (2019). Buddhist Psychological Counseling. Retrieved October 23, 2019, from http://nakhonnayok.dusit.ac.th/article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>