เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31

การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลนวนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, วีรกาญจน์ กนกกมเลส , ปรีชา คะเนตนอก

1269-1282

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยการปฏิบัติสมาธิของนักศึกษาครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

เจือจันท์ วังทะพันธ์, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ , พระครูสุธีคัมภีรญาณ ประมวล

1308-1321

แบบจำลองศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดน้ำลุ่มน้ำท่าจีน ยุค 4.0

อรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์, บัณฑิต ผังนิรันดร์

1352-1366

การพัฒนากรอบสมรรถนะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาครู

แพรวนภา เรียงริลา, ดนุลดา จามจุรี, มนตรี แย้มกสิกร, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

1367-1379

แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนของศูนย์อบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร วัดหนองเลิง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

พระอนุสรณ์ ปรกฺกโม, พระครูสุธีคัมภีรญาณ ฐานทตฺโต, พระโสภณพัฒนบัณฑิต อรุโณ

1404-1417

นวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี

พระมหาเสกสรรค์ สุขกาโม, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , พระปลัดระพิน พุทธิสาโร

1418-1428

รูปแบบการจัดการความรู้ของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี

พระครูนนทกิจโกศล สิริชโย, ประเสริฐ ธิลาว , เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

1429-1438

ต้นน้ำเจ้าพระยากับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานรากทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อัครเดช พรหมกัลป์, พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ณรงค์, รัตติยา เหนืออำนาจ, จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา

1479-1491

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดแพร่

พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์, ฤๅเดช เกิดวิชัย, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์

1492-1505

พระราชกรณียกิจ : บทบาทและหน้าที่ของพระธรรมราชา ที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร

พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, นคร จันทราช, สิปป์มงคล ป้องภา, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน, นายปฐมสิทธิ์ แสวงวงศ์ , เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย

1608-1621