การพัฒนาระบบและกลไกที่เหมาะสมของกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

ทศพล อะทาโส
เฉลิมชัย ปัญญาดี
สมคิด แก้วทิพย์
นนท์ น้าประทานสุข

บทคัดย่อ

The purpose of this research 1) To study the appropriate systems and mechanisms of the public policy formulation of the local administrative organization in the upper northern Thailand. 2) To study the appropriate components and indicators of the public policy formulation of the local administrative organization in the upper northern Thailand. and 3) To study factors related to the appropriateness of the public policy formulation of the local administrative organization in the upper northern Thailand. By using the Mixes Method, including interviews Using future research methods by Delphi technique, survey research, and samples of 120 local administrative organization. The result of this research found that system and mechanism for auditing public policy formulation, consisting of 1) Legal Mechanism 2) Regulations and conditions of the supervisor 3) Mechanism of the public sector 4) Mechanisms from external organizations There are 8 appropriate components and 48 appropriate indicators. For the general characteristics of the factors related to the appropriateness of the public policy formulation, the research found that the objective and goal factors have the highest relationship. With a correlation coefficient of .865. And for the multiple regression analysis, the independent variables objective factors and policy goals Internal agency factors and policy resource factors There is a positive influence in predicting or predicting the appropriateness of public policy. Having multiple correlation coefficient to .901 with predictive power of 81.20% which has statistic significance at the level of 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

สมคิด แก้วทิพย์ , วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทความวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระบบและกลไกที่เหมาะสมของกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เหมาะสมของกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเหมาะสมของกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixes Method) ได้แก่การสัมภาษณ์ การใช้วิธีการวิจัยอนาคต (Future Research) โดยเทคนิค (Delphi) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120 แห่ง

          ผลการศึกษาพบว่า ระบบและกลไกการตรวจสอบกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ ประกอบไปด้วย 1) ระบบกลไกด้านกฎหมาย 2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้กำกับดูแล 3) กลไกภาคประชาชน 4) กลไกจากองค์กรภายนอก ในส่วนขององค์ประกอบที่เหมาะสมนั้น มีอยู่ 8 ข้อ และตัวชี้วัดที่เหมาะสม 48 ข้อ สำหรับลักษณะทั่วไปของปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเหมาะสมของกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะพบว่า ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายมีความสัมพันธ์สูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .865 และในส่วนของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่าตัวแปรอิสระ ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายนโยบาย  ปัจจัยด้านหน่วยงานภายใน  และ ปัจจัยด้านทรัพยากรนโยบาย มีอิทธิพล

ทางบวกในการพยากรณ์หรือทำนายความเหมาะสมของนโยบายสาธารณะ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุเท่ากับ .901 มีค่าอำนาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 81.20 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

References

Anumanrataton, M. (2005). Public policy, concepts, process, and analysis. Chiang Mai:

Kanungnit Printing.

Chareonmuang,T. (2008).Theory and Concepts. Local Government and Local Management

(Part One). Bangkok: Kopfai Printing Project.

Chuito, S. (2014). Scope and Methods of Public Policy Study. Nonthaburi: Sukhothai

Thammathirat Open University.

Kasemsuk, J. (2016). Principles for Participation in Sustainable Community Development.

Bangkok: The Publisher of Chulalongkorn University.

Kongrithsukcha, P. (1982). Theory of Local Government. Bangkok: National Institute of

Development Administration.

Office of the National Anti-Corruption Commission. (2008). Manual of Government Officials

for the Local Administrative Organization Anti-Corruption: Office of Civil Society

Against Corruption.

Puangngam, K. (2016). Thai Local Government New Principles and Resolutions in the Future.

Bangkok: Winuchon.

Rakponramunk, C. (2010). Delphi research Techniques for Policy Analysis. Bangkok: The

Publisher of Chulalongkorn University.

Rattanasak, T. (2003). Public Policy. Chiang Mai: Kanungnit Printing.

Thanaphongsathorn, K. (1979). State Policy, What, Why and How. Bangkok: Thammasat

University.

Thamrongthanyawong, S. (1997). Public policy, concepts, analysis and process. Bangkok:

S&V Graphic.

Thong Khao, K. (2014). Scope and Methods of Public Policy Study. Nonthaburi: Sukhothai

Thammathirat Open University.

Tumkosit, U. (2009). Modern local government. Lessons from developed countries. Bangkok:

National Institute of Development Administration: Sat Four Printing Co.,Ltd.