ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน

"...ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 นี้เป็นอีกฉบับที่ทางวารสารมีการใช้ภาพประกอบปกวารสารทั้งปกหน้าและปกหลังที่สื่อถึงประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สืบสานจากรุ่นสู่รุ่นของชาวรัฐศาสตร์ สุรินทร์ เรียกว่า “ประเพณีบุญเดือนสิงห์ฯ” ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงการหลอมความเป็นหนึ่งของชาวรัฐศาสตร์พร้อมผสมกลมกลืนประเพณีความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านขั้นตอนและกระบวนการของประเพณีบุญเดือนสิงห์ฯ โดยทางสาขารัฐศาสตร์จะจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ทางวารสารได้ขอยกเลิกเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number (ISSN) จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เดิม คือ ISSN 2673-0839 (Print) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ถึงปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 และได้ทำการขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารใหม่ คือ ISSN 3027-8120 (Print) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป..." (บทบรรณาธิการ)

เผยแพร่แล้ว: 26-01-2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research Articles)