การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • ฐีระ สุวรรณสังข์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  • ดนัย ลามคำ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  • นัสพงษ์ กลิ่นจำปา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.18

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, การพัฒนาท้องถิ่น, เทศบาลตำบลหนองวัวซอ

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยจำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นหัวหน้าครัวเรือนในตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 338 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานได้แก่ t-test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( = 4.20) รองลงมา คือด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ( = 4.03) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมดำเนินการ ( = 3.98) และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยจำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ควรดำเนินการ จัดกิจกรรมการพัฒนาในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็น ถนน ประปา สาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเสนอกิจกรรมในการจัดทำโครงการ และจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิราวัลย์ วรวงค์. (2550). การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด. การศึกษาค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ. (2566). ข้อมูลพื้นฐาน. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี.

ปัณณทัต บนขุนทด, ริรร์ พิมมานุรักษ์, ธนัชพร หาได้ และสันติ คู่กระสังข์. (2562). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาชุมชน ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาจุฬาขอนแก่น. 6(1) : 209 – 222.

ธนิศร ยืนยง. (2561). การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก.วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์. 5(2) : 119-135.

สุรศักดิ์ พรหมศิริพัฒน์. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สายสวาท โรจนศีรีสันติ. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านดู่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อนุชิต โมพันดุง, พงษ์เสถียร เหลืองอลงกต และจักรกฤษณ์ นรมิติผดุงการ. (2561). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 2(1) : 41-50.

Bloom B S. (1968). 'Learning For Mastery', The Evaluation Comment. In All Our Children Learning, McGraw-Hill.

Campbell, R. F. (1954). Administration Behavior in Education. New York : McGraw – Hill.

Yamane. (1967). Taro Statistic : An Introductory Analysis. New York : Harper & row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

15-04-2024

How to Cite

สุวรรณสังข์ ฐ., ลามคำ ด., & กลิ่นจำปา น. (2024). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(1), 295–310. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.18