ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์สินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดที่พักอาศัยของลูกค้าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้แต่ง

  • คธาวุฒิ สุขทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • กฤตชน วงศ์รัตน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • ประสิทธิ์พร เก่งทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.6

คำสำคัญ:

ส่วนประสมทางการตลาด, ภาพลักษณ์สินค้า, กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์สินค้าและกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ 2) ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ และ 3) ภาพลักษณ์สินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดที่พักอาศัยของลูกค้าในจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 385 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.963 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย

         ผลการศึกษาพบว่า 1) ส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์สินค้าและกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 50.0 และ 3) ภาพลักษณ์สินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 36.7 ดังนั้นผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยควรนำปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์สินค้าไปเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กชกร ธรรมกีรติ และไตรรัตน์ จารุทัศน์. (2563). แนวทางการพัฒนาโครงการและปัจจัยที่ส่งผลการเลือก ซื้อที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบในพื้นที่รอยต่อเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารสาระศาสตร์. 1 : 171-182.

เฉลิมรัชต์ เข็มราช และรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์. (2565). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาคารชุดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 16(2) : 101-114.

ธงชัย ชูสุ่น. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2560). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.

นิติทัศน์ ลมุนพันธ์. (2559). ปัจจัยทางด้านการดำเนินชีวิต ภาพลักษณ์ของที่อยู่อาศัย แรงจูงใจในการเลือกซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

นิรินธน์ สอดศรี. (2565). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทในพื้นที่พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม. วารสารการจัดการโซ่คุณค่าและกลยุทธ์ธุรกิจ. 1(1) : 1-13.

ประสพชัย พสุนนท์. (2558). ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 18(1) : 375-396.

มณีรัตน์ สุวรรณเกตและคณะ. (2566). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13(1) : 151-163

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2560). บุพปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอริส เวสท์เกต คอนโดมิเนียม นนทบุรี. วารสารศิลปะศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ. 3(1) : 27-36.

วรพล กาญจน์กมล และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12. วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. หน้า 1898-1906. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

วรณัน ธญาณวัฒน์และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา. (2564). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 15(3) : 15-23.

วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนาและอัษฎางค์ ลารินทา. (2561). องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ. 28(1) : 137-149.

วิทวัส รุ่งเรืองผลและพิชชา ฉัตรชัยพลรัตน์. (2564). พฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของกลุ่มลูกค้า Generation Y. วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา. 3(3) : 1-26.

สุวรรณ เดชน้อยและคณะ. (2564). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. 13(2) : 440-452.

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร. (2566). การจดทะเบียนอาคารชุดในเขตจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2566. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://samutsakhon.treasury.go.th/th/. สืบค้น 22 สิงหาคม 2566.

อารยา องค์เอี่ยมและพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล. (2561). การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย. วิสัญญีสาร. 44(1) : 36-42.

Hair, J., B., et al. (2010). Multivariate data analysis. 7th edition. Upper saddle River, New Jersey : Pearson Education International.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-04-2024

How to Cite

สุขทอง ค., วงศ์รัตน์ ก., & เก่งทอง ป. (2024). ส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์สินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดที่พักอาศัยของลูกค้าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(1), 75–92. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.6

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)

หมวดหมู่