การจำแนกกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี : ทฤษฎีสู่ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้แต่ง

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.15

คำสำคัญ:

กรอบแนวคิด, กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี, ระเบียบวิธีวิจัย

บทคัดย่อ

          กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมีความสำคัญเพราะให้โครงสร้างสำหรับโครงการวิจัย ช่วยเน้นคำถามวิจัย และเพิ่มโอกาสในการผลิตผลการวิจัยที่มีความหมายที่แก้ไขปัญหางานวิจัย กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีนำการทำงานร่วมกันกับโครงการวิจัยโดยการเชื่อมโยงคำถามการวิจัยและให้เหตุผลสำหรับการพัฒนาของคำถามการวิจัยหรือสมมติฐาน นอกจากนี้ยังช่วยนักวิจัยประเมินว่าโครงการหรือการศึกษาอาจก้าวหน้าไปสู่ความยั่งยืนและจัดแนวการแทรกแซง กลยุทธ์ และงานวิจัยที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงระบบเมือง ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องแล้วทำการวิเคราะห์เนื้อหาจากนั้นนำเสนอเชิงพรรณนาความตามวัตถประสงค์การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ได้แก่ (1) กรอบแนวคิดแบบทฤษฎีผนวก (2) กรอบแนวคิดแบบแยกตัวแปร (3) กรอบแนวคิดแบบแนวคิดหลัก (4) กรอบแนวคิดแบบแบ่งประเภท (5) กรอบแนวคิดแบบเชิงอุตสาหกรรม (6) กรอบแนวคิดแบบเชิงคุณลักษณะ (7) กรอบแนวคิดแบบสถานการณ์ (8) กรอบแนวคิดแบบนำเสนอ (9) กรอบแนวคิดแบบโมเดล (10) กรอบแนวคิดแบบสายการวิจัย และ (11) กรอบแนวคิดแบบพฤติกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abbasi, M.K., Khan, A.T., & Haq, U.I. (2021). Modeling-framework for model-based software engineering of complex Internet of things systems. Mathematical Biosciences and Engineering (American Institute of Mathematical Sciences (AIMS)). 18 (6) : 9312-9335. doi: 10.3934/mbe.2021458.

Abdoli, S., & Kara, S.A. (2020). Modelling framework to support design of complex engineering systems in early design stages. Res Eng Design. 31 : 25–52. https://doi.org/10.1007/s00163-019-00321-9.

Adhikary, B.K., Kutsuna, K., & Hoda, T. (2018). Crowdfunding—Theories and Empirical Works. In: Crowdfunding. SpringerBriefs in Economics. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1522-0_4.

Alhaisoni, M., Ramadan, A.R., & Khedr, Y.A. (2019). SCF: Smart Big Data Classification Framework. Indian Journal of Science and Technology. 12 (37) : 1-8. DOI: 10.17485/ijst/2019/v12i37/148647.

Alsaigh, R., & Coyne, I. (2021). Doing a Hermeneutic Phenomenology Research Underpinned by Gadamer’s Philosophy: A Framework to Facilitate Data Analysis. International Journal of Qualitative Methods. 20. https://doi.org/10.1177/16094069211047820.

Balogh, B. (2022). Theoretical framework. Basil Blackwell: doi: 10.1163/9789004335837_002.

Bolade, S., & Sindakis, S. (2020). Micro-Foundation of Knowledge Creation Theory: Development of a Conceptual Framework Theory. J Knowl Econ. 11 : 1556–1572 https://doi.org/10.1007/s13132-019-00623-2.

Bosch, A., & Taylor, J. (2011). A proposed framework of institutional research development phases. Journal of Higher Education Policy and Management. 33:5 : 443-457, DOI: 10.1080/1360080X.2011.585742.

Bry, X., & Cucala, L. (2018). Classifying variable-structures: a general framework. arXiv: Methodology, 24 Apr 2018, 1-23. Retrieved from; https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1804/1804.08901.pdf.

Constantinou, C.P., Nicolaou, C.T., & Papaevripidou, M. (2019). A Framework for Modeling-Based Learning, Teaching, and Assessment. In: Upmeier zu Belzen, A., Krüger, D., van Driel, J. (eds) Towards a Competence-Based View on Models and Modeling in Science Education. Models and Modeling in Science Education, vol 12. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30255-9_3.

Craig, C.D. (2007). A Theory of Theories. Retrieved 01 Jan 2007 from: https://typeset.io/pdf/a-theory-of-theories-4wcoudb292.pdf.

Crisóstomo, R. (2021). Estimating real-world probabilities: A forward-looking behavioral framework. The Journal of Futures Markets. 41(11) : 1797-1823, https://doi.org/10.1002/fut.22248.

Cunningham, J.A., Harney, B., & Fitzgerald, C. (2020). Business Model Framework: Strategic Considerations. In: Effective Technology Transfer Offices. SpringerBriefs in Business. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41946-2_3.

Dacin, T.M., Dacin, A.P., & Kent, D. (2019). Tradition in Organizations: A Custodianship Framework. The Academy of Management Annals (Academy of Management). 13(1) : 342-373. https://doi.org/10.5465/annals.2016.0122.

Delcambre, L.M.L., Liddle, S.W., Pastor, O., & Storey, V.C. (2021). Articulating Conceptual Modeling Research Contributions. In: Reinhartz-Berger, I., Sadiq, S. (eds) Advances in Conceptual Modeling. ER 2021. Lecture Notes in Computer Science,13012. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88358-4_5.

Dentinger, E.J. (2022). A probabilistic framework for behavioral identification from animal-borne accelerometers. Ecological Modelling, 464, February 2022, 109818, https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2021.109818.

Doerig, A., Schurger, A., & Herzog, H. M. (2021) Hard criteria for empirical theories of consciousness, Cognitive Neuroscience. 12:2 : 41-62, DOI: 10.1080/17588928.2020.1772214.

Donoso, S.F. (2021). Understanding the problem of long-term treatment adherence: a phenomenological framework. Medical Humanities (Institute of Medical Ethics). 47(4) : 466-474, http://dx.doi.org/10.1136/medhum-2019-011836.

Eisend, M., & Kuss, A. (2019). The Nature and Relevance of Theories. In: Research Methodology in Marketing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10794-9_2.

Frommater, S., Neumann, J., & Hasse, C. (2021). A phenomenological modelling framework for particle emission simulation in a direct-injection gasoline engine. International Journal of Engine Research (SAGE PublicationsSage UK: London, England). 22(4) : 1166-1179. https://doi.org/10.1177/1468087419895161.

Gerrit van der Waldt. (2019). Constructing conceptual frameworks in social science research. The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa (AOSIS). 16(1) : 9. DOI: https://doi.org/10.4102/td.v16i1.758.

Grambow, M., Pfandzelter, T., Burchard, L., Schubert, C., Zhao, M., & Bermbach, D. (2021). "BeFaaS: An Application-Centric Benchmarking Framework for FaaS Platforms," 2021 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E), San Francisco, CA, USA, 2021, 1-8, doi: 10.1109/IC2E52221.2021.00014.

Heo, W. (2020). Theoretical Background: A New Theoretical Framework for Financial Planning with the Case of Life Insurance Demand—Dynamic Ecological Systemic Framework. In: The Demand for Life Insurance. Palgrave Pivot, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36903-3_2.

Hernández, G.D., Rivera, C., Cande, J., Zhou, B., Stern, L.D., & Berman, J.G. (2021). A framework for studying behavioral evolution by reconstructing ancestral repertoires. eLife Sciences Publications Limited, 10, e61806. https://doi.org/10.7554/eLife.61806.

Hjørland, B. (2009). Concept theory. Journal of the Association for Information Science and Technology. 60(8) : 1519-1536.

Hoebert, T., Lepuschitz, W., Vincze, M. & et al. (2023). Knowledge-driven framework for industrial robotic systems. J Intell Manuf 34 : 771–788 (2023). https://doi.org/10.1007/s10845-021-01826-8.

Holeňa, M., Pulc, P., & Kopp, M. (2020). Basic Concepts Concerning Classification. In: Classification Methods for Internet Applications. Studies in Big Data, vol 69. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36962-0_2.

Iparraguirre, J.L. (2019). Theories and Empirical Findings. In: Economics and Ageing . Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29013-9_2.

Islam, N., & Azim, A., (2020). A Situation-Aware Adaptation Framework for Intelligent Transportation Systems. IEEE 23rd International Symposium on Real-Time Distributed Computing (ISORC), Nashville, TN, USA, 2020, 106-115, doi: 10.1109/ISORC49007.2020.00024.

Jagannathan, K.U. (2019). Framework for valuation under variable wacc. 5th International Conference – ERAZ 2019 – KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Budapest – Hungary, May 23, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS, DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.2019.

Jassim, A.O. (2015). A Framework for Research Supervision. Information and Knowledge Management. 5(7) : 1-10.

Jonsson, T., & Enquist, H. (2019). Phenomenological Framework for Model Enabled Enterprise Information Systems. In: Welzer, T., et al. New Trends in Databases and Information Systems. ADBIS 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1064. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30278-8_21.

Kaddoumi, T., & Watfa, M. (2022), "A foundational framework for agile enterprise architecture", International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 13 No. 1, 136-155. https://doi.org/10.1108/IJLSS-03-2021-0057.

Khaled, O., & Shalaby, E.M. (2021). Intellectual framework for transforming conventional industrial zones into eco- industrial parks. Journal of Urban Research. 42 (1), 97-115, DOI: 10.21608/JUR.2021.73266.1061.

Kim, J. (2020). Introduction and Research Framework. In: Strategies of Financial Regulation. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7329-3_1.

Lu, S., & Zhuang, Y. (2021). A Network Security Situational Awareness Framework Based on Situation Fusion. In: Wang, G., Chen, B., Li, W., Di Pietro, R., Yan, X., Han, H. (eds) Security, Privacy, and Anonymity in Computation, Communication, and Storage. SpaCCS 2020. Lecture Notes in Computer Science(), vol 12382. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68851-6_25.

Luiz Carlos Camargo, Marcos Didonet Del Fabro. (2019). Applying a data-centric framework for developing model transformations. SAC '19: Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing, April 2019, 1570–1573, https://doi.org/10.1145/3297280.3297596.

Lynch, J., Ramjan, L., Glew, P., & et al (2020) How to embed a conceptual or theoretical framework into a dissertation study design. Nurse Researcher. 28(3) : 24-29, doi: 10.7748/nr.2020.e1723.

Menicucci, E., & Paolucci, G. (2018). Forward-looking information in integrated reporting: A theoretical framework. African Journal of Business Management (Academic Journals). 12(18) : 555-567. https://doi.org/10.5897/AJBM2018.8643.

Michalski, H.J. (2021). An integrated theoretical framework to explain interpersonal moralistic conflict. Canadian Review of Sociology. 58(3) : 399-418, https://doi.org/10.1111/cars.12347.

Nghiem, A.N., Chen, Y.S., & Wei, Y-C. (2021). Unified framework for quantum classification. PHYSICAL REVIEW RESEARCH. 3(3) : 033056, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.033056.

Oelkers, J. (2001). Education: Phenomena, Concepts, and Theories. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 4234-4239, https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02324-X.

Okoli, C. (2022). Inductive, Abductive and Deductive Theorizing. International Journal of Management Concepts and Philosophy. Forthcoming., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3774317 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3774317.

Ortiz-Revilla, J., Greca, I.M. & Arriassecq, I. (2022). A Theoretical Framework for Integrated STEM Education. Sci & Educ 31, 383–404. https://doi.org/10.1007/s11191-021-00242-x.

Palermo, S.D. (2017). Cognition, Concepts, and an Employee’s Theory of the World. Performance Measurement and Theory. London: Routledge.

Pan, S., Li, X., Shen, Y., Chen, J., & Koniak-Griffin, D. (2021). Reframing the meaning of life and professional values: A theoretical framework of facilitating professional care for terminally ill patients. Nursing & Health Sciences. 23(1) : 167-175, https://doi.org/10.1111/nhs.12792.

Paniagua, C., & Delsing, J. (2021). Industrial Frameworks for Internet of Things: A Survey," in IEEE Systems Journal. 15(1) : 1149-1159, March 2021, doi: 10.1109/JSYST.2020.2993323.

Perlman, L. (2019). A Model Crypto-Asset Regulatory Framework. Social Science Research Network. 16 May 2019, Retrieved from: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3370679.

Rast, E. (2018). Theory of Concepts. In: Hansson, S., Hendricks, V. (eds) Introduction to Formal Philosophy. Springer Undergraduate Texts in Philosophy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77434-3_10.

Ridhwan, N., & Purwanto, E. (2020). The Unified Theory Acceptance and Use of Technology in the Industrial Internet of Things Era: A Conceptual Framework. KnE Social Sciences (Knowledge E), 589–600-589–600, https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7917.

Ridhwan, N., & Purwanto, E. (2020). The Unified Theory Acceptance and Use of Technology in the Industrial Internet of Things Era: A Conceptual Framework. KnE Social Sciences (Knowledge E), 589–600-589–600. https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7917.

Schurz, G. (2018). Models of the Development of Scientific Theories. In: Hansson, S., Hendricks, V. (eds) Introduction to Formal Philosophy. Springer Undergraduate Texts in Philosophy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77434-3_25.

Schwörer, J. (2021). Theoretical-Conceptual Framework. In: The Growth of Populism in the Political Mainstream. Springer Series in Electoral Politics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72449-8_2.

Schwörer, J. (2021). Theoretical-Conceptual Framework. The Growth of Populism in the Political Mainstream,11-41. doi: 10.1007/978-3-030-72449-8_2.

Shen, M. (2020). Conceptual Framework and Methodology. Rural Revitalization Through State-led Programs, 33-42. doi: 10.1007/978-981-15-1660-3_3.

Smith, T., Davis, F.S., Nancarrow, S., Ariss, S., & Enderby, P. (2020). Towards a theoretical framework for Integrated Team Leadership (IgTL), Journal of Interprofessional Care, 34:6, 726-736, DOI: 10.1080/13561820.2019.1676209.

Teichmann, M., & Jakobson, G. (2021). "Toward a More Integrated Framework for Psychology and Situation Management," 2021 IEEE Conference on Cognitive and Computational Aspects of Situation Management (CogSIMA), Tallinn, Estonia, 2021, 144-149, doi: 10.1109/CogSIMA51574.2021.9475940.

Trevisan, D.F., de Araujo, F.A.B., Benitez, P. & et al. (2021). A scalable and customizable multimedia framework for behavioral intervention. J. Comput. Educ. 8, 317–341 (2021). https://doi.org/10.1007/s40692-020-00181-6.

Trujillo, J.A., de-la-Bandera, I., Palacios, D., & Barco, R. (2021). Framework for Behavioral Analysis of Mobile Networks. Sensors. 21(10) : 3347. https://doi.org/10.3390/s21103347.

Urbano, V.M., Arena, M., & Azzone, G. (2021). Future-Oriented Technology Analysis: A Classification Framework. In: Schallmo, D.R.A., Tidd, J. (eds) Digitalization. Management for Professionals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69380-0_2.

Varpio, L., Paradis, E., Uijtdehaage, S., Young, M. (2020). The Distinctions Between Theory, Theoretical Framework, and Conceptual Framework. Academic Medicine. 95(7) : 989-994. doi: 10.1097/ACM.0000000000003075.

Wadström, C., Johansson, M., & Wallén, M. (2021). A framework for studying outcomes in industrial symbiosis. Renewable and Sustainable Energy Reviews,151, November 2021, 111526, https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111526.

Wang, Y., Zhang, T., & Ye, Q. (2021). Situation awareness framework for industrial control system based on cyber kill chain. 2nd International Conference on Computer Science Communication and Network Security (CSCNS2020). https://doi.org/10.1051/matecconf/202133602013.

Wildenauer, A.A.., Mbabu, A.., Underwood, J., Basl, J. (2022). Building-as-a-Service: Theoretical Foundations and Conceptual Framework. Buildings, 12(10), 1594-1594. doi: 10.3390/buildings12101594.

Williams, O.T. (2014). A new, unified, theoretical framework for the formulation of general, nonlinear, single-scale shell theories. Composite Structures (Elsevier). 107, 544-558, https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2013.07.052.

Yu, C.-Y., Chang, C.K., & Zhang, W. (2020). A Situation Enabled Framework for Energy-Efficient Workload Offloading in 5G Vehicular Edge Computing. IEEE World Congress on Services (SERVICES), Beijing, China, 2020, 61-68, doi: 10.1109/SERVICES48979.2020.00027.

Zhao, S., Li, X., & Chen, Y.-C. (2020). A Classification Framework Using Imperfectly Labeled Data for Manufacturing Applications. 2020 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), Vienna, Austria, 2020, 921-928, doi: 10.1109/ETFA46521.2020.9211878.

Zhou, G., & et al. (2021). A framework of industrial operations for hybrid robots. 2021 26th International Conference on Automation and Computing (ICAC), Portsmouth, United Kingdom, 2021, 1-6, doi: 10.23919/ICAC50006.2021.9594267.

Zhou, W., Pickett, S.T.A. & McPhearson, T. (2021). Conceptual frameworks facilitate integration for transdisciplinary urban science. npj Urban Sustain 1, 1 (2021). https://doi.org/10.1038/s42949-020-00011-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-04-2024

How to Cite

เคณาภูมิ ส., & ปะวะละ ธ. . (2024). การจำแนกกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี : ทฤษฎีสู่ระเบียบวิธีวิจัย. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(1), 223–256. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.15