การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านโน้ตสำหรับคีย์บอร์ดของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้แต่ง

  • วรชิน มั่งคั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • ศราวุธ วิวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.3

คำสำคัญ:

ชุดฝึกทักษะ, การอ่านโน้ตดนตรีสากล, ทักษะการอ่านโน้ต, คีย์บอร์ด

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านโน้ตสำหรับคีย์บอร์ดของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านโน้ตสำหรับคีย์บอร์ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 เอกคีย์บอร์ดจำนวน  5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1.ชุดฝึกทักษะจำนวน 3 ชุด 2. แบบทดสอบการอ่านโน้ตคีย์บอร์ด และ 3. แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกทักษะการอ่านโน้ตมีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.33/88.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่70/70 ในด้านความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านโน้ตสำหรับคีย์บอร์ดอยู่ในระดับดีมาก  ( X̅ =4.55) คิดเป็นร้อยละ 91.00

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

ฌานิก หวังวานิช. (2562). การศึกษาผลการเรียนรู้ทฤษฎีการประสานเสียง โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือของนิสิตดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสถาบันวัฒนธรรม. 21(1) : 87-101.

เด่นชัย จิรภัทรสุวรรณ. (2560). การดูแลรักษาคีย์บอร์ด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.ninchang.com. สืบค้น 15 มีนาคม 2565.

นิภา ชวนะพานิช. (2551). การสร้างแบบฝึก. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.

นิลาภรณ์ ธรรมวิเศษณ์. (2546). ประโยชน์ของชุดฝึกทักษะ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

บุญชม ศรีสะอาด. (2542). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์. (2557). การศึกษาเพื่อสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้น. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 16(1) : 68-79.

ศุภณัฐ จันทโชติ. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ. 3(1) :1-14.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2540). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ.

สุธีระ เดชคำภู. (2559). การพัฒนาทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ดและคีย์บอร์ด โดยใช้ชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

อารีรัตน์ วงศ์ตาพระ. (2550). การสร้างและการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

Benjamin S. Bloom, B.S. (1994). Human Characteristicsand School Learning. New York: McGraw-Hill Book Company.

Bloom. (1982). Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New Yok: McGraw-Hill.

Bloom, B. S., Englehert, E. J., Furst, W. H. and Hill, D. R. (1956). Taxonmy ducaitonal Objectives : The Cognitive Domain (Handbook 1). New York : Longman.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-02-2024

How to Cite

มั่งคั่ง ว., & วิวรรณ ศ. (2024). การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านโน้ตสำหรับคีย์บอร์ดของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(1), 35–44. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.3