การออกแบบภาพยนตร์สั้น 3 มิติ สะท้อนภาพการล่านกชนหิน

ผู้แต่ง

  • โอภาส แก้วต่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • ธนกฤต สุรทรวุฒิศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.2

คำสำคัญ:

แอนิเมชัน 3 มิติ, ภาพยนตร์สั้น, นกชนหิน

บทคัดย่อ

         บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบภาพยนตร์สั้น 3 มิติ สะท้อนภาพการล่า

นกชนหิน เพื่อออกแบบและสร้างภาพยนตร์สั้น 3 มิติ สะท้อนการภาพล่านกชนหิน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมสื่อภาพยนตร์สั้น 3 มิติ สะท้อนภาพการล่านกชนหิน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่กลุ่มเครือข่ายสัมคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ตนอนุรักษ์นกเงือกจำนวน 91 คน เลือกจากการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน มีเครื่องมือวิจัยคือ 1) ภาพยนตร์สั้น 3 มิติ สะท้อนภาพการล่านกชนหิน 2) แบบประเมินคุณภาพผลงานต่อภาพยนตร์สั้น 3 มิติ สะท้อนภาพการล่านกชนหินสำหรับผู้เชียวชาญ 3 ท่าน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สั้น 3 มิติ สะท้อนภาพการล่านกชนหินสำหรับกลุ่มตัวอย่าง ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยสนใจเฉพาะ ลักษณะทางกายภาพของนกชนหิน การเคลื่อนไหวของนก พฤติกรรมที่แสดงออก และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนกชนหิน วิเคราะห์การออกแบบภาพยนตร์สั้น 3 มิติ วิเคราะห์คะแนนการประเมิณคุณภาพ และวิเคราะห์ผลความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สั้น 3 มิติ ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

         ผลการวิจัย พบว่าภาพยนตร์สั้น 3 มิติ สะท้อนภาพการล่านกชนหิน มีคุณภาพอยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.5 อยู่ในระดับดีมาก มีความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สั้น 3 มิติ สะท้อนภาพการล่านกชนหิน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.4 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

ไทยพีบีเอส. (2565). ครม.ไฟเขียว “นกชนหิน” สัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 20. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.thaipbs.or.th/news/content/319159. สืบค้น 8 เมษายน 2566.

นันทพงศ์ บูลย์เดช. (2562). การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องเม่นผู้กล้าหาญ. วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.

นิพนธ์ คุณารักษ์. (2565). ศิลปะ การสื่อสาร และวัฒนธรรมในภาพยนตร์สั้นอีสาน. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14(2) : 166-187

ภัสราภรณ์ ล้อประกานต์สิทธิ์ (2565). ชวนรู้จัก ‘นกชนหิน’ ที่ไม่ได้มีดีแค่หัว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.seub.or.th/bloging/news/. สืบค้น 22 กรกฎาคม 2566.

ภูริช วรรธโนรมณ์. (2564). เมื่อนกเงือกถูกล่าเพียงหนึ่งตัวอาจทำให้ครอบครัวต้องตายยกรัง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.seub.or.th/bloging/news/. สืบค้น 8 เมษายน 2566.

ภูริช วรรธโนรมณ์. (2564). ลำดับเหตุการณ์ผลักดัน ‘นกชนหิน’ เป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 20 ของประเทศไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.seub.or.th/bloging/news/นกชนหินสัตว์ยุคโบราณ/. สืบค้น 8 เมษายน 2566.

วุฒิไกร พิมพขันธ์, ภัสสร ปัทวงค์, และ อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์. (2564). สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสํานึกการอนุรักษณ์ช้างไทย. วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.

GreenTree Production. (2020). HOPE. [Online]. Available : https://youtu.be/1P3ZgLOy-w8?si=r4NzDVpVReLOM9nB. Retrieved 20 April 2023.

National Geographic. (2016). World of Animated Paper Wildlife. [Online]. Available : https://youtu.be/b5P2Qmq9r40?si=9mQlbhlqNaAAp1Ui. Retrieved 20 April 2023.

Traffic. (2023). Helmeted Hornbills poached for their ivory casques. [Online]. Available : https://www.traffic.org/what-we-do/species/helmeted-hornbills/. Retrieved 8 April 2023.

Zombie Studio. (2016). Dream. [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=NAuIsgvrpC4&ab_channel=TheCGBros. Retrieved 20 April 2023.

Zombie Studio. (2019). The Bitter Bond. [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=oV8aV3ZY7SM&ab_channel=BornFreeFoundation. Retrieved 20 April 2023.

Zombie Studio. (2020). My Only Love. [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=UbsPrMEzfWM&ab_channel=Moby. Retrieved 20 April 2023.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-02-2024

How to Cite

แก้วต่าย โ., & สุรทรวุฒิศิลป์ ธ. (2024). การออกแบบภาพยนตร์สั้น 3 มิติ สะท้อนภาพการล่านกชนหิน. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(1), 19–34. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.2