คุณสมบัติของนักบัญชีภาษีอากรที่พึงประสงค์ของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • วนิดา ณ ลำพูน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  • มิรัญตรี คำมา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  • พีระยุทธ ศิลาพรหม คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  • สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

DOI:

https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.14

คำสำคัญ:

คุณสมบัติของนักบัญชีภาษีอากร, สำนักงานบัญชี, วิชาชีพบัญชี, จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณสมบัตินักบัญชีภาษีอากรที่พึงประสงค์ของสำนักงานบัญชี ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาคุณสมบัตินักบัญชีภาษีอากรที่พึงประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ประกอบการบัญชี ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี กลุ่มประชากร คือ เจ้าของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี จำนวน 41 แห่ง ตามรายชื่อสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณสมบัตินักบัญชีภาษีอากรที่พึ่งประสงค์ ของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีพบว่าผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีมีความต้องการนักบัญชีภาษีอากรที่มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยรวมและทุกด้านในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านคุณลักษณะของนักบัญชีในการปฏิบัติงาน ด้านวิชาชีพบัญชี และในระดับมากด้านคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อศึกษาคุณสมบัตินักบัญชีภาษีอากรที่พึงประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ประกอบการบัญชี ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบว่า ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในด้านภาษีอากรในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาภาษีอากรภาคปฏิบัติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมลภู สันทะจักร์ และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์. (2562). ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในประเทศไทย. วารสารหาดใหญ่ วิชาการ. 17(1) : 17–31.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. พระราชบัญญัติการบัญชี 2543. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www2.dbd.go.th/data-storage/attachment /cf553ff61a275899be24bbc4.pdf. สืบค้น 11 มิถุนายน 2566.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www2.dbd.go.th/data-storage/attachment /41e6df317aa1f1df10e1a8e84.pdf. สืบค้น 11 มิถุนายน 2566.

กุลธิดา ธนสมบัติศิริ. (2564). คุณลักษณะนักบัญชียุคใหม่ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ณัฎฐรินทร พลภูงา. (2563). นักบัญชีภาษีอากร. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.tfac.or.th/Article/Ketail/123571. สืบค้น 25 มิถุนายน 2566.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์.

วิจิตรา เนื่องวัง. (2563). คุณสมบัตินักบัญชีพึงประสงค์ของสำนักงานบัญชี เขตสีลม. ค้นคว้าอิสระ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต แบบมคอ. 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565). คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2564). คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2564. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.tfac.or.th/Article/Detail/160537. สืบค้น 11 มิถุนายน 2566.

สุณีรัตน์ ศรีชื่น. (2563). คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีวิชาชีพในยุคดิจิทัลที่ผู้ประกอบการมีความต้องการในจังหวัดชลบุรี. ค้นคว้าอิสระ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง.

หัทยาภรณ์ สนมน้อย. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาเลือกรับนักบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตภาคใต้. การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-04-2024

How to Cite

ณ ลำพูน ว., คำมา ม., ศิลาพรหม พ., & แก้วสุวรรณ ส. (2024). คุณสมบัติของนักบัญชีภาษีอากรที่พึงประสงค์ของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(1), 209–222. https://doi.org/10.14456/jlgisrru.2024.14

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)

หมวดหมู่