โครงการพัฒนาวารสาร

2024-03-07

 1.png

วันที่​ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.00  น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานบริหารวารสารในเครือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ จำนวน 4 วารสาร บรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาวารสารเพื่อรองรับการประเมินวงรอบใหม่ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ร่วมกับภาคี​เครือข่าย​วารสาร ระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ และวารสารในเครือ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี จำนวน 35 รูป/คน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาวารสาร ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่ง​จัด​ขึ้น​ระหว่างวันที่​ 4-10 มีนาคม 2567 ณ สถานฝึกอบรมหมู่บ้านคีรีวงศ์​ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พื่อรองรับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (พ.ศ. 2568-2572)