ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

2024-03-06

 1.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ และคณะเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์TCI) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดให้มี “ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้เกี่ยวข้องวารสาร ทั้งสิ้น 480 คน จาก 240 วารสาร ช่วงเช้า เวลา 09.30-10.30 น. รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน นักวิจัย ศูนย์ TCI บรรยายในหัวข้อ “เกณฑ์หลักของเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (พ.ศ.2568-2572)” กล่าวถึงเกณฑ์หลัก 6 ข้อ (ไม่คิดคะแนน) แต่วารสารกลุ่มที่ 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45-11.45 น. คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย และ คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย นักสารสนเทศ ศูนย์ TCI บรรยายในหัวข้อ “เกณฑ์รองของเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (พ.ศ.2568-2572)” โดยกล่าวถึงเกณฑ์รอง 9 ข้อ ที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งวารสารกลุ่มที่ 1 นอกจากจะผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อแล้ว จะต้องได้คะแนนในเกณฑ์รองรวม 16 คะแนนขึ้นไปด้วย จากนั้นเวลา 11.45-12.15 น. คุณวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ TCI บรรยายในหัวข้อ “ภารกิจกองบรรณาธิการหลังการประเมินคุณภาพวารสาร” กล่าวถึงข้อมูลในภาพรวมของกระบวนการดำเนินงานด้านวารสารและความเชื่อมโยงในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Fast-Track Indexing เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในระบบ Thailand Research Analysis and Performance (ThaiRAP) พร้อมให้แนวทางและข้อควรระวังในการนำเข้าข้อมูล Metadata ที่ถูกต้อง ในช่วงบ่าย เวลา 13.30-14.30 น. ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI บรรยายในหัวข้อ “การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI” โดยให้ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณฯของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร ตามประกาศจริยธรรมฯ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และการประเมินจริยธรรมนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินวารสารฯ รอบที่ 5 แต่เป็นการดำเนินการทุก ๆ วัน เมื่อเกิดข้อร้องเรียน ดังนั้นบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารควรจะดำเนินงานให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Publication ethics) ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยผ่านวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ รวมถึงเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม Article Processing Charges (APC) วารสารควรจะประกาศให้ชัดเจนและยุติธรรม ปิดท้ายด้วยช่วงคำถาม-คำตอบ และปิดการประชุมโดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI