ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
     คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                                                          ด้วยความปรารถนาดียิ่ง
                                                           รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม
                                            บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2020-09-27

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1

พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ; สมาน งามสนิท, สุรพล สุยะพรหม

1-13

การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมและค่านิยมสุจริตในสังคมไทย

พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต

14-26

การจัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง

จักรพงษ์ มงคลชัยฤกษ์, สุริยา รักษาเมือง, สมาน งามสนิท

97-107

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ ในกรุงเทพมหานคร

พระฉัตรชัย อธิปญฺโญ, พระอุดมสิทธินายก มาลัย, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

108-117

การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรม เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี

พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต), พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร

244-258

ศิลปะการการฟังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาน จนฺทสาโร), พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา, พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์

344-356

ดูเล่มทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล