เผยแพร่แล้ว: 2021-02-28

Diagnostic Approach to Communicative Competence in English Speaking for Thai High School Students

Ekkaraj Rakmuang, Achara Wongsotorn, Suwaree Yodchim , Suttipong Boonphadung

1-13

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

กุญช์พสิฏฐ์ เสาะหายิ่ง, กาญจนา พนมรัมย์, กาญจนา ราดด่านจาก, กุณฑิกา ด่านกระโทก, ณัฐกานต์ พลศรี, คมวัฒน์ รุ่งเรือง

59-71

หลักธรรมและหลักการเสริมสร้างความมั่นคง ในครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา

วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล, พระครูนิรมิตสังฆกิจ, พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม, อานนท์ เมธีวรฉัตร, สุวรรณฐา ลึม

84-94

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ สร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

หมายขวัญพุทธ กล้าจน, จิตรกร โพธิ์งาม, กิตติรัตน์ สีหปัณฑ์

108-121

ทศพิธราชธรรม: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

พระมหาสุริยา สุเมโธ, กีรติ บุญเจือ, เมธา หริมเทพาธิป

179-186

รูปแบบการการพัฒนาครูมืออาชีพระดับประถมศึกษา

สกุณา บุญรอดรัมย์, ศรีเพ็ญ พลเดช , โกวิท วัชรินทรางกูร

226-239

รูปแบบการพัฒนาสันติกรุณาสำหรับยุวนารีสันติภาพ

นรารัตน์ สงวนทรัพย์, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส , พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

265-275

กระบวนการพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อสันติสุขในสังคมออนไลน์

บุณณดา สุปิยพันธุ์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, พระเทพปวรเมธี

304-318

บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

นพวรรณ กาญจนปรัชญากุล, ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร, วรเดช จันทรศร

347-354